David Edwards

Mae ôl-ddoethinebu yn rhywbeth gwych, ond pa bethau yr hoffech chi fod wedi gwybod amdanyn nhw pan oeddech chi’n oedolion ifanc?

Eisteddom ni gydag un o’n Hyfforddwyr Gyrfa, David, i drafod dysgu o’r gorffennol, difaru rhai penderfyniadau a bod yn falch o ba mor bell mae wedi dod. Y canlyniad? Hanes rhyfeddol o onest gyda chyngor heb ei ail sy’n werth ei ystyried, beth bynnag yw’ch oedran.

A wnaethoch chi ddilyn addysg bellach neu addysg uwch?

Dechreuais i radd mewn Geneteg, oherwydd dwi bob amser wedi bod yn hoff iawn o wyddoniaeth, ond dysgais i yn gyflym nad oedd yr amgylchedd academaidd yn addas i mi gan nad oedd yn gweddu i’m harddull ddysgu. Roeddwn i wrth fy modd â’r rhyddid a’r annibyniaeth a roddodd y Brifysgol i mi, ond roeddwn i wir eisiau dechrau gweithio a chael mwy o ryddid i ddatblygu fy ngyrfa yn syth. O ganlyniad, ceisiais i am brentisiaethau gweinyddu busnes a dechrau gweithio gyda chyngor CNPT yn 19 oed. Dyma oedd fy mlas cyntaf ar waith ‘go iawn’ mewn rôl gefnogol, a dyma’r adeg pan ddechreuais i deimlo boddhad, balchder a phwrpas gyntaf – teimladau nad oeddwn i wedi’u cael o’r blaen yn sicr!

Beth yw’r un peth yr hoffech chi fod wedi gwybod amdano pan oeddech chi’n iau?

Hoffwn i fod wedi sylweddoli mai gweithio gyda phobl a’u helpu oedd y llwybr gyrfa roeddwn i am ei ddilyn. Doeddwn i ddim wedi ystyried bod hyn yn bosibl oherwydd roeddwn i’n meddwl bod rhaid i mi lynu wrth yr hyn oedd yn cael ei hysbysebu e.e. swyddi â thâl isel ar lefel isel. Roedd y rhain yn wych pan oeddwn i’n ifanc i sicrhau bod arian yn parhau i ddod i mewn, ond yn y pen draw, roeddwn i am wneud mwy ac roeddwn i’n gwybod y gallwn i wneud hynny.

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu difaru?

Yn bendant! Rhai o’m penderfyniadau gwaethaf oedd aros mewn swyddi nad oeddwn i’n eu hoffi. Dwi wedi cael sawl swydd sydd wedi gwneud i mi deimlo’n rhwystredig ac anfodlon; yn aml teimlais i’n gaeth yn y rolau hyn, roedd yn anodd cael hyd i ffordd allan ohonyn nhw, ac mae hyn wedi bod yn andwyol i’m hunan-barch. Wrth edrych yn ôl, byddwn i’n dweud wrtha i fy hun am ddeall rôl swydd yn llawn cyn gwneud cais amdani. Mae mor hawdd teimlo pwysau i fynd am unrhyw swydd ac yn aml mae pobl yn anghofio am ofynion posibl y swydd. Mae cyfleoedd dirifedi ar gael, ac nid oes rhaid i chi aberthu’ch hapusrwydd ar gyfer eich gwaith. Gallwch gael popeth, a diolch i’r broses ddysgu hon, mae popeth gen i: dwi’n teimlo fy mod i’n cael fy ngwerthfawrogi, yn hapus ac yn cael fy annog gan y tîm cefnogol dwi’n rhan ohono. Os nad ydych yno eto, daliwch ati, fe wnaiff hi ddigwydd.

Cyngor gorau wrth wneud cais am swyddi?

Dwi bob amser wedi edmygu pobl sy’n camu allan o’u cylch cysur trwy geisio am swyddi y tu hwnt i’w profiadau a’u set sgiliau. Dwi ddim yn golygu swyddi nad oes gobaith caneri y byddan nhw’n eu cael, ond swyddi uchelgeisiol sydd wir yn gwthio pobl y tu hwnt i’w gallu. Doedd yr hunan-gred byth gyda fi i wneud hyn o’r blaen, ac mae hyn yn rhywbeth dwi’n dal i weithio arno oherwydd dwi bob amser wedi teimlo diffyg hyder yn fy ngyrfa. Felly, fy nghyngor gorau fyddai credu ynoch chi’ch hunan ac yn eich gallu. Peidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar bethau, a sicrhau bod y camgymeriadau a wnewch yn gyfle newydd i roi cynnig arnyn nhw eto a gwneud yn well.

Beth yw’ch cyngor yn gyffredinol?

Byddwch yn hyderus a chredu ynoch chi’ch hun. Os ydych yn awyddus iawn i gael rhywbeth, rhaid i chi wneud popeth y gallwch i’w gael. Mae cael hyd i’ch swydd berffaith yn gallu digwydd ac fe wnaiff hi ddigwydd – dwi’n dal i fod yn brawf o hynny! Canolbwyntiwch ar eich nod terfynol a pheidiwch â bod yn hunanfodlon: ac fel mae’r Sais yn ei ddweud.

Mae David yn un o’n Hyfforddwyr Gyrfa sy’n gweithio ar ein safle yn Ffordd y Brenin, Abertawe. Mae ein hyfforddwyr yn cynnig cymorth un-i-un wedi’i deilwra ac maen nhw’n helpu pobl gyda’u holl anghenion cyflogadwyedd a gyrfa. Cysylltwch â ni i weld beth allwn ei wneud i chi: 01792 284450.

Beth yw eich darn o gyngor yn y pen draw?

Byddwch yn hyderus ac yn credu ynddo’ch hun. Os ydych chi eisiau rhywbeth yn wael, mae’n rhaid i chi wneud popeth sydd ei angen i’w gael. Mae dod o hyd i’ch swydd berffaith yn gallu digwydd a bydd yn digwydd – rwy’n dal i fod yn brawf o hynny! Cofiwch gadw’ch nod terfynol mewn cof a pheidiwch â bod yn hunanfodlon: fel y dywedant …… mae pethau gwych byth yn dod o barthau cysur!