• BJBF Team

Partneriaethau

Right at Home

James Foley, Rheolwr Gweithredol

“Mae gweithio ochr yn ochr gyda rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol Coleg Gŵyr dros y flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn bartneriaeth o safon hynod bwysig i’m busnes. Mae lefel y gefnogaeth a’r cyngor wedi bod yn hynod werthfawr. Dw i’n teimlo llawer yn fwy hyderus o wybod y gallaf godi’r ffôn a siarad â’r tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Roedd eu cefnogaeth recriwtio ac anabledd yn arbennig o ddefnyddiol.

Rydyn ni hefyd wedi manteisio ar gefnogaeth Hyfforddiant CGA wrth helpu ein gweithwyr i ddechrau ar eu cymhwyster gorfodol lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dw i a’m rheolwr hefyd yn cwblhau ein lefel 5 ac mae’r cwrs wedi bod yn ddymunol ac yn hynod werthfawr. Dw i wedi dysgu llawer a dw i’n teimlo’n fwy hyderus wrth ddefnyddio fy sgiliau newydd yn y busnes.

Mae tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol wedi fy annog a’m hysbrydoli yn fy mentrau busnes. Mae wedi bod yn bleser i weithio gyda nhw, fel tîm newydd ac uchelgeisiol yma yn Right at Home Abertawe, ac rydym yn gweld ein dyfodol mewn partneriaeth gref â Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol a Choleg Gŵyr Abertawe.”

DWJ Wealth Management

Danni Watts-Jones, Cyfarwyddwr

“Roeddwn i am ddweud diolch enfawr i dîm y prosiect Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Roedd y broses recriwtio’n llyfn a chymeroch chi’n holl drafferth sifftiau drwy CVs di-rif a chyfweliadau cychwynnol i ffwrdd. Roedd y ddau ymgeisydd gwnaethoch chi eu hargymell o safon dda iawn ac rydym wedi cynnig swydd i’r ddau ohonynt. Fe ddealloch chi ein briff yn llwyr ac, wrth wneud hynny, rydym ni’n teimlo eich bod chi wedi dod o hyd i’r ymgeisydd perffaith y gellir ei fowldio. Pan fyddwn yn ehangu, byddwch chi ar ben ein rhestr ar gyfer recriwtio yn y dyfodol. Diolch unwaith eto.”

ABMU

Ruth Gates, Prentis Arweiniol

“Mar PABM yn falch o weithio gyda Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol i helpu i roi cyngor i’w cleientiaid ar yr amrywiaeth eang o swyddi yn y GIG, gan gynnwys nifer gynyddol o swyddi prentisiaeth mewn amrywiaeth o adrannau. Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygiad y bartneriaeth yn y dyfodol a darparu mwy o leoliadau profiad gwaith a chyngor i’r grŵp cynyddol o gleientiaid.”

Countrywide Hearing Ltd

Kate Reed, Rheolwr Cyllid

“Defnyddion ni wasanaethau recriwtio Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol Coleg Gŵyr Abertawe yn ddiweddar i benodi i ddwy swydd newydd yn ein busnes. Roedd y tîm wedi gallu darparu cyngor ar hysbysebion swydd, cyfradd y farchnad ac ymgymryd â sgrinio cyn cyfweliad dros y ffôn. Roedd hyn yn ddefnyddiol iawn i ni, gan ein harbed amser ac adnoddau a galluogi i ni lenwi’r swyddi gydag ymgeiswyr cryf yn gyflymach. Roedd y gwasanaeth am ddim ond fe’i darparwyd gan staff cymwys a phrofiadol. Byddem yn argymell defnyddio gwasanaethau Coleg Gŵyr Abertawe i unrhyw fusnes lleol sy’n chwilio am staff.”

Joes Ice Cream

Lucy Hughes, Cyfarwyddwr

“Mae ein profiad gyda Zoe a Dan o Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol wedi bod yn wych. Gyda’u cymorth nhw, rydym wedi penodi i ddwy rôl swyddfa ac un rôl cynhyrchu mewn cyfnod byr o amser. Maent wedi ein harbed llawer o amser ac adnoddau drwy lunio’r hysbyseb, hidlo ceisiadau a thrafod â’r ymgeiswyr drwy gydol y broses. Mae’r ymgeiswyr a gynigwyd i ni wedi bod o safon dda iawn ac ni fyddwn yn oedi wrth ddefnyddio eu gwasanaeth eto.”

Checkmylegalfees.com

Kerry-Anne Moore, Cyfarwyddwr a Chyfreithiwr Costau yn Checkmylegalfees.com

“Argymhellwyd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol i mi gan fy nghynghorydd busnes ym Musnes Cymru oherwydd roeddwn i’n cael hi’n anodd recriwtio’r unigolyn iawn â’r sgiliau iawn yn ein swyddfa sy’n tyfu yn Abertawe. Cwrddais â Zoe yng Ngholeg Gŵyr Abertawe a theimlais yn syth fy mod i mewn dwylo diogel. Roedd Zoe yn deall yn union pa nodweddion a sgiliau roeddwn i’n chwilio amdanynt mewn darpar weithiwr a rhoddwyd prosesau ar waith ganddi i sicrhau na fyddwn yn cael fy moddi gan broblemau recriwtio. Ces i gymorth ganddi hefyd gyda chyfweliadau a rhoddodd hi o’i hamser i sicrhau y byddai’r broses mor esmwyth ag y gallai fod. Cymerodd yr holl broses ychydig wythnosau’n unig a bellach, dw i wedi dod o hyd i’r unigolyn perffaith yn ogystal ag unigolyn sy’n gwneud profiad gwaith. Byddwn yn argymell y gwasanaethau a gynigir gan Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn fawr iawn ac ni fyddwn i wedi teimlo’n gwbl gymwys i ymgymryd â’r broses recriwtio heb gymorth Zoe a’r rhaglen.”