• BJBF Team

Mae ‘Hybiau’r Dyfodol’ yn rhan o ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ ac maent ar gael i fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn unig. Nod yr hybiau yw cefnogi myfyrwyr i bontio i gyflogaeth yn llwyddiannus drwy gyfuniad o wybodaeth a sgiliau gyrfaoedd pwrpasol, a chyngor a chefnogaeth cyflogadwyedd unigol. Gallent hefyd cynorthwyo myfyrwyr wrth ddod o hyd i gyflogaeth ran-amser wrth ymgymryd â’u hastudiaethau yn y Coleg. Gall myfyrwyr gyrchu’r hybiau ar sail galw heibio (gweler manylion isod) neu drwy gael eu hatgyfeirio gan eu tiwtor.

Caiff y gefnogaeth ei theilwra i’r myfyriwr unigol a chaiff ei chyflwyno ar sail unigol yn bennaf, er gellir cynnig sesiynau grŵp ar adegau yn ystod y flwyddyn. Mae’r math o gefnogaeth yn cynnwys:

Sgiliau cyflogadwyedd a bod yn barod i weithio – sgiliau chwilio am swyddi, paratoi CV, magu hyder/ysgogiad, sgiliau rheoli bywyd/gwaith

Profiad gwaith a ffocws ar waith – nodi amcanion swydd/gyrfa gwerthfawr a realistig, cyfnodau prawf/rhagflas gwaith a lleoliadau gwaith pwrpasol

Hyfforddi a mentora – cefnogaeth barhaus unigol i ymgysylltu â dysgwyr a nodi risgiau/rhwystrau i gael a chadw cyflogaeth a mynd i’r afael â nhw

Paru swyddi a broceriaeth recriwtio – hyfforddi ar gyfer cyfweliadau a pharu â chyfleoedd swyddi presennol/yn y dyfodol drwy gefnogaeth recriwtio ddwys i ddysgwyr a chyflogwyr

Cefnogaeth gofleidiol – hwyluso mynediad i gefnogaeth arbenigol i oresgyn rhwystrau ymarferol a chadw cyflogaeth, megis cludiant, gofal plant a chyfrifoldebau gofalu.

Mae’r hybiau ar gael yn ystod y tymor ac fe’u lleolir yn y llyfrgell ar gampysau Tycoch a Gorseinon ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener rhwng 9.30am a 4.00pm. Y tu hwnt i’r tymor academaidd, gall myfyrwyr gyrchu cefnogaeth yng Nghanolfan Ffordd y Brenin y Coleg (cliciwch yma am gyfarwyddiadau ac oriau agor) neu drwy ffonio neu e-bostio (01792 284450 / futureshub@gcs.ac.uk)

DEWCH I GWRDD Â’N HYFFORDDWYR GYRFA