• BJBF Team

Ymchwil a dadansoddiad


Mae’r tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn dadansoddi gwybodaeth am y farchnad lafur leol a chenedlaethol yn barhaol i oleuo’r gwaith a wnawn gydag unigolion a busnesau. Rydym yn defnyddio sylfaen dystiolaeth eang i gefnogi ein gwaith ac rydym yn cymryd rhan weithgar yn y gwaith o gyfrannu at ymchwil bellach ym maes cyflogadwyedd a chymorth cyflogaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect, James Bevan ar 01792 284451 neu james.bevan@gcs.ac.uk

Mae’r data diweddaraf yn dangos y canlynol:

  • Mae gan Ddwyrain Abertawe y gyfradd diweithdra un o uchaf yng Nghymru, sef 8%.
  • Mae 75% o’r rhai sy’n ddi-waith yn Abertawe wedi bod yn ddi-waith am lai na 12 mis.
  • Mae gan Gymru y gyfradd tangyflogaeth uchaf ar draws y DU, gydag 11% o weithwyr yn ceisio oriau ychwanegol.
  • Mae menywod yn cyfrif am 73% o gyfradd cyflogaeth ran-amser Abertawe sy’n gymharol uchel ac yn cyfrif am ddim ond 30% o’r gweithlu hunangyflogedig yn Abertawe.

Mae’r data hyn yn cefnogi’r angen i gael ymagwedd weithredol at y farchnad lafur i symud rhagor o bobl i ddechrau gweithio, yn ogystal â chynyddu enillion a chyfleoedd cyflogaeth i’r rhai sydd eisoes mewn gwaith.