Prentisiaeth mewn Gwerthu a Gwasanaeth Cwsmeriaid

Port Talbot
£3.70 yr awr
40 awr yr wythnos (a phob yn ail fore dydd Sadwrn)
16/01/2018

Rydym yn recriwtio unigolyn brwdfrydig i weithio fel prentis gwerthu a gwasanaeth cwmeriaid mewn cangen gwresogi a phlymio arbenigol ym Mhort Talbot. Un o nodau’r rôl bydd datblygu sgiliau cwsmeriaid gan y byddwch yn gweithio ar y cownter gwerthu ac o fewn y swyddfa werthu ei hun. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn medru gweithio’n effeithiol mewn tîm ac yn meddu ar sgiliau chyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol. O ganlybiad i Gynllun Ariannu Llywodraeth Cymru, dim ond ymgeiswyr 16-19 y byddwn yn gallu eu hystyried.

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y rôl, cysylltwch â ni ar: 01792 284450.

Adnabyddiad y Swydd: DP87

Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt

Canol Abertawe
Dibynnu ar brofiad
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
16/01/2018

Rydym yn chwilio i recriwtio Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt i ymuno â darparwr gwerthu meddalwedd byd-eang o’r radd flaenaf. Bwriad y rôl yw darparu gwasanaeth gymorth drwyadl i ymholiadau’r cwsmeriaid. Mae’r swydd hon yn ddelfrydol i rywun sydd yn hoff o gyfathrebu a rhoi cymorth i bobl. Bydd cyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys rhoi cymorth a chyfarwyddid i gwsmeriaid dros y ffon ar sut i weithredu pan fo problemau megis bygiau yn y feddalwedd. Bydd gennych ryddid i ddatblygu ac arbrofi yn y rôl, gan sicrhau eich bod yn darparu’r gwasanaeth orau bosib i’r cwsmeriaid. Bydd gwn yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb mewn systemau TG

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y swydd, cysylltwch â ni ar 01972 284450.

Adnabyddiad y Swydd: DP93

Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt

Canol Abertawe
Dibynnu ar brofiad
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
16/01/2018

Rydym yn chwilio i recriwtio Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt i ymuno â darparwr gwerthu meddalwedd byd-eang o’r radd flaenaf. Bwriad y rôl yw gweithredu fel cyswllt allweddol i gynorthwyo cleientiaid gyda’r feddalwedd (sydd wedi addasu) sy’n gymorth iddynt ar reoli a rhedeg eu busnes. Bydd dyletswyddau’r swydd yn cynnwys datblygu a hyfforddi gweithdrefnau a phrosesau, darparu hyfforddiant sy’n cwrdd â gofynion y cwsmeriaid, a chynnig cymorth i’r timoedd eraill. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddeallusrwydd o systemau TG (gyda’r parodrwydd i ddysgu a hyfforddi), sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid arbennig, gallu i feithrin perthynas yn ogystal â sgiliau llafar a chyfathrebu cryf.

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y swydd, cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Adnabyddiad y Swydd: DP92

Cynorthwyyd Gweinyddu Gweithdy

Parc Anturiaeth Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
16/01/2018

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol i ymuno â busnes teuluol sy’n atgyweirio cerbydau. Bydd cyfrifoldebau’r ymgeisydd llwyddiannus yn cynnwys darparu darnau i’r ffitwyr, cadw llygad ar reolaeth y stoc (gan gynnal archwiliadau rheolaidd), bwcio cerbydau, mewnbynnu data’r anfonebau a chynorthwyo gyda chyfrifoldebau’r dderbynfa. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus drwydded yrru lawn, sgiliau sylfaenol mewn mathemateg a TG a diddordeb mewn mecaneg. Bydd trefn y gwaith yn amrywio o ddydd i ddydd a rhaid bod yn barod i gael dwylo budr ac olewog o ganlyniad i’r amgylchedd gwaith.

Am fwy i wybodaeth neu os am ymgeisio am y swydd, cysylltwch â ni ar: 01792 284450 or email info@betterjobsbetterfutures.wales.

Adnabyddiad y Swydd: DP91

Dyn ifanc ysbrydoledig yn goresgyn rhwystrau arwyddocaol ac yn sicrhau gwobr High 5 glodfawr.

Dyn ifanc ysbrydoledig yn goresgyn rhwystrau arwyddocaol ac yn sicrhau gwobr High 5 glodfawr. Read more

Cynorthwyydd Teithwyr

Abertawe
Hyd at £95 yr wythnos
Rhan-amser – 12 awr yr wythnos
16/01/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Teithwyr i ymuno â chwmni coetsys annibynnol sy’n gweithredu gwasanaeth bws yn bennaf i ysgolion yn yr ardal, ynghyd â gwaith preifat. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo ar fysiau gyda phlant ysgolion cynradd (4-11 oed) a rhaid sicrhau bod diogelwch yr holl deithwyr yn hollbwysig. Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feithrin cydberthnasau a monitro’r plant ar y bws gan sicrhau bod rhywun ar gael i gasglu’r plant o’r bws. I gael ei ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i’r ymgeisydd delfrydol ddangos ei fod yn ddymunol, yn groesawgar ac yn gyfeillgar.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Rhif Adnabod y Swydd: JB51

 

Gyrrwr Bws/Coets PSV

Abertawe
£200 yr wythnos
Rhan-amser 12-15 awr yr wythnos
16/01/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Gyrrwr Bws/Coets i ymuno â chwmni coetsys annibynnol sy’n gweithredu gwasanaeth bws yn bennaf i ysgolion yn yr ardal, ynghyd â gwaith preifat. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle i gael ei fwcio ar gyfer hurio preifat i bob achlysur a rhaid sicrhau bod diogelwch teithwyr yn hollbwysig. I gael ei ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i’r ymgeisydd delfrydol feddu ar drwydded PSV, bod yn 21 oed neu hŷn (at ddibenion yswiriant), yn gallu dechrau am 7:30am a chael gwiriad DBS. Yn ogystal â hyn, rhaid i’r unigolyn ddangos ei fod yn ddymunol, yn groesawgar ac yn gyfeillgar.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar  01792 284450.

Rhif Adnabod y Swydd: JB50

 

 

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn cefnogi busnes lleol i recriwtio pencampwr anabledd

Mae darparwr gofal cartref wedi ennill cydnabyddiaeth am gefnogi hawliau gweithwyr anabl a sicrhau bod eu busnes yn hygyrch i bawb, gyda help rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol Coleg Gŵyr Abertawe. Read more

Sut i gamu ymlaen yn eich gyrfa – Deg awgrym gan arbenigwr mewn cyflogadwyedd

P’un a’ch bod yn dechrau yn y byd gwaith neu mae’ch swydd bresennol yn mynd ychydig yn ddiflas, gall ychydig o ysgogiad eich helpu i symud ymlaen ar eich llwybr gyrfa dewisol. Dyma ddeg awgrym ar sut y gallwch chi gamu ymlaen yn y gweithle gan Cath Jenkins, Rheolwr Rhaglenni a Phartneriaethau Cyflogadwyedd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sef menter Coleg Gŵyr Abertawe sy’n darparu cefnogaeth i bobl ar draws y ddinas sy’n chwilio am gyflogaeth newydd neu gyflogaeth well.  Read more