Cynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid (Prentis)

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Cynghorydd Cysylltiadau Cwsmeriaid (Prentis) i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn maes cysylltiadau â chwsmeriaid. Bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio yn yr adran cwynion. Bydd gofyn i chi adolygu ac ymchwilio i gwynion gan gwsmeriaid, gan ymateb iddynt yn brydlon ac yn unol â rhwymedigaethau cyfreithiol y cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB30

Gweinydd (Prentis)

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Mae ein cleient yn chwilio am Weinydd (Prentis) i ymuno ag un o gwmnïoedd teithio arweiniol de Cymru. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio yn yr adran weinyddu. Bydd gofyn i chi goladu a phrosesu dogfennaeth ôl-archeb cwsmeriaid, cwblhau archwiliadau ariannol ac archebu ar ffeiliau cwsmeriaid a mewnosod gwybodaeth ar daenlenni.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB28

Prentis Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Prentis Gwasanaethau i Gwsmeriaid i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Bydd rhai o’ch cyfrifoldebau’n cynnwys ymdrin â galwadau a cheisiadau uniongyrchol gan gwsmeriaid, sicrhau y bydd pob ymholiad e-bost yn derbyn ymateb prydlon ac effeithiol, prosesu dogfennaeth ar ffurf cadarnhad, tocynnau a llythyrau o adolygiadau, gwneud newidiadau i archebion ar gais y cwsmer a datrys materion/camgymeriadau archebu yn y ffordd orau a fwyaf cost-effeithiol.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP43

Prentis Cydlynydd Cynnyrch

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Prentis Cydlynydd Cynnyrch i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Bydd y rôl hon yn cynnwys gweithio yn yr adran gynnyrch. Bydd gofyn i chi ddod o hyd i wyliau pecyn, eu prisio a’u rhoi ar y farchnad. Gall cyfrifoldebau eraill gynnwys monitro gweithgareddau a phrisoedd cystadleuwyr, adolygu a nodi’r bargeinion criwsio gorau i’w hyrwyddo, cefnogi wrth baratoi cynigion i’w rhoi ar y farchnad a diweddaru’r wefan gyda’r cynigion diweddaraf.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP42

Prentis Dylunydd Gwe

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn chwilio am Brentis Dylunydd Gwe i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma gyfle perffaith i rywun sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau digidol a marchnata. Nid yw profiad blaenorol yn angenrheidiol. Fodd bynnag, rydym yn mynnu bod gennych ddiddordeb cryf mewn gwefannau a’r rhyngrwyd. Byddwn yn cynnig amgylchedd cefnogol iawn a byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau digidol a marchnata. Byddai unrhyw brofiad yn unrhyw un o’r canlynol yn fantais: Adobe Suite (Photoshop, Illustrator ac InDesign yn benodol), HTML, CSS, Javascript, e-byst marchnata ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO). Fel y Dylunydd Gwe Iau, byddwch yn gyfrifol am amrywiaeth eang o ddyletswyddau sy’n berthnasol i bresenoldeb ar-lein y cwmni.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP41

Gofalwr

Abertawe
£8.50 – £9:00 yr awr
Rolau rhan-amser ac amser llawn ar gael
Parhaus

Mae ein cleient yn gwmni gofal yn y cartref arobryn sy’n recriwtio gofalwr profiadol i ymuno â’r tîm. Yn ddelfrydol, bydd gennych 3 blynedd o brofiad gofal yn y cartref ac yn meddu ar drwydded yrru lawn oherwydd byddwch yn ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi. Rhaid i chi hefyd fod ar gael yn gynnar yn y bore, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os ydych chi’n frwdfrydig dros helpu pobl hŷn i fod yn dawel eu meddyliau, cael ansawdd bywyd ac annibyniaeth, efallai mai dyma’r cyfle i chi.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB27

Darlunydd Gwe a Graffig dan hyfforddiant

Llanelli/Swansea
Cyflog prentisiaeth £3.70 yr awr
Amser llawn
I’w gadarnhau

Mae cwmni buddsoddiadau ariannol sy’n tyfu yn Llanelli yn chwilio am ddarlunydd gwe a graffig dan hyfforddiant. Fel aelod gwerthfawr o’r tîm, byddwch yn chwarae rôl hollbwysig wrth helpu i ddatblygu’r brand a chynyddu ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau mae’n eu cynnig. Dylai ymgeiswyr fod yn feddylwyr creadigol ac, yn ddelfrydol, byddant wedi astudio Dylunio Graffig/Gwe a meddu ar ddealltwriaeth o WordPress a mewnosodiadau ategion, ynghyd â’r gallu i ddefnyddio ieithoedd codio poblogaidd. Rhaid bod ymgeiswyr fod yn 16 i 19 oed oherwydd cyllido’r brentisiaeth. Wedi cwblhau’r brentisiaeth, mae’n bosib y byddwch yn gallu ymuno â’r tîm yn barhaol.

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod: JB26

Cynorthwy-ydd Cownter Masnach (Prentis)

Llansamlet
£6.00 yr awr (yn uwch nag Isafswm Cyflog Cenedlaethol i bobl ifanc rhwng 16 ac 20 oed)
8.00am – 5.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener, a 8.00am – 12.00 canol dydd bob yn ail ddydd Sadwrn
13/06/2018

Mae ein cleientiaid yn arbenigo mewn pibelli hydrolig, gosodiadau pibelli a chyplyddion pibelli. Mae ganddynt ganolfannau gwasanaethu a thimau ar y safle yng Ngwlad Belg, yn yr Almaen, yn Iwerddon, yn yr Iseldiroedd ac yn y DU. Cewch eich cyflogi i gychwyn fel Cynorthwy-ydd Cownter Masnach a disgwylir i chi adeiladu dealltwriaeth o’r holl gynnyrch a systemau. Bydd y llwybr dilyniant yn arwain at swydd fel Peiriannydd Symudol yn y pendraw. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag agweddau amrywiol o’r busnes, gan gynnwys rhoi cymorth i gwsmeriaid wyneb yn wyneb gyda’u hymholiadau, dyletswyddau storfa cyffredinol megis casglu a phecynnu, rheoli stoc a diweddaru systemau mewnol gyda’r wybodaeth stoc berthnasol.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB24

Gweinydd Prentis

Abertawe
 £3.70ph (cyflog prentis)
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00am i 5.30 pm

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag un o asiantaethau gwerthu eiddo annibynnol arweiniol de Cymru. Mae ein cleientiaid yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymgymryd â rôl Gweinydd Prentis. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu darparu gwasanaeth manwl ac effeithiol i holl staff y swyddfa. I’r ymgeisydd iawn, bydd hyfforddiant a datblygiad gyrfa posib. Ceir hefyd gyfle i ddatblygu sgiliau drwy fframwaith NVQ Lefel 2 Gweinyddu Busnes.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 284450

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP33

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Baglan, Castell-nedd/Port Talbot
Cyflog i’w drafod gan ddibynnu ar brofiad
Amser llawn/parhaol
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Cynorthwy-ydd Swyddfa i weithio mewn cwmni gwasanaethau ariannol sefydledig. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ymagwedd gadarnhaol a bydd yn hyblyg ac yn frwdfrydig. Bydd dyletswyddau’n cynnwys cefnogaeth weinyddol i’r Rheolwr-gyfarwyddwr ac Ymgynghorwyr Ariannol sy’n gweithio yn y swyddfa. Croesewir ymgeiswyr profiadol neu ddibrofiad oherwydd darperir hyfforddiant mewn swydd. Yn ogystal â hyn, ceir hyfforddiant proffesiynol pellach yn y sector ariannol i’r ymgeisydd iawn.

Cyfeirnod swydd: DP31