Prentisiaeth Gweinyddu Gwerthiannau

Fforestfach
£4.20 yr awr
37.5 awr yr wythnos
28/08/2018

Rydym yn recriwtio Prentis Gweinyddu Gwerthiannau i ymuno ag ailwerthwr annibynnol rhai o gynnyrch cyfrifiadurol mwyaf adnabyddus y byd. Mae’n client yn ymgymryd â’r dasg o ddethol y cynnyrch a’r datrysiadau mwyaf addas i fodloni gofynion ei gwsmeriaid. Mae’r swydd yn un delefarchnata sy’n cynnwys gwneud galwadau a’u derbyn, gan weithio mewn cwmni TG prysur a llwyddiannus. Darperir hyfforddiant a chefnogaeth lawn. Bydd cwblhau’r brentisiaeth yn llwyddiannus yn arwain at swydd amser llawn fel Rheolwr Cyfrifon Gwerthiannau.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP57

Gwirfoddoli – rhowch gynnig arni!

Bydd unrhyw un sydd wedi rhoi o’i amser er budd achos da yn gwybod pa mor wych mae’n gallu teimlo i wneud cyfraniad gwerthfawr. Ond wyddech chi y gall gwirfoddoli gynnig nifer o fanteision personol a phroffesiynol eraill i bobl? Rydym ni wedi llunio rhestr gyflym o’r hyn a allai gwirfoddoli ei wneud i chi a’ch gyrfa, felly darllenwch ymlaen a rhowch gynnig arni! Read more

Gweinyddwr Gwerthu

Castell-nedd
£16,000 – £18,000 gan ddibynnu ar brofiad
Amser llawn 9:00 – 5:00
20/08/2018

Mae gan gwmni arwerthu cerbydau modur yng Nghastell-nedd sy’n tyfu’n gyflym gyfle cyffrous i recriwtio Gweinyddwr Gwerthu a fydd yn gallu hyrwyddo gwerthiannau, cynnal perthnasoedd da â chwsmeriaid a bod yn gyfrifol am restri eitemau i’w harwerthu. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ddealltwriaeth dda o’r feddalwedd berthnasol, e.e. Microsoft Office, Google Drive, Gmail, Photoshop etc. Bydd gan ymgeiswyr sgiliau cyfathrebu a thrafod cadarn a bydd ganddynt TGAU neu gyfatebol mewn Saesneg a Mathemateg. Mae profiad mewn gwerthu dros y ffôn neu rolau gwerthu/gwasanaethau i gwsmeriaid eraill a phrofiad amlwg o fodloni targedau gwerthu’n llwyddiannus yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol.

Gwobrau Womenspire! Dathliad bywiog o fenywod Cymru!

Roedd yn bleser i ni fod yn noddwr gwobrau Womenspire Chwarae Teg a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru’r mis diwethaf. Bellach yn eu trydedd flwyddyn, nod Gwobrau Womenspire yw cydnabod a dathlu llwyddiannau personol a chyfraniad rhagorol menywod ledled Cymru a fydd yn ysbrydoliaeth i genedlaethau’r dyfodol. Read more

Diwrnod Cyflogadwyedd 2018!

Ddydd Gwener 29 Mehefin, cynhalion ni ddigwyddiad agored yn ein Canolfan ar Ffordd y Brenin fel rhan o Ddiwrnod Cyflogadwyedd y DU 2018!

Bu’r diwrnod yn llwyddiant mawr, gyda mwy na 50 o gleientiaid yn bresennol. Roedd cyflogwyr lleol gwych a oedd yn cynnig cyfleoedd go iawn i bawb, gan gynnwys HSBC a gynhaliodd dosbarth meistr ardderchog, Virgin Atlantic a gyflwynodd sesiwn sgiliau bywyd hynod ddiddorol ac ysbrydoledig a James Foley o Right at Home a gyflwynodd sgwrs ysbrydoledig ar sut i wneud newidiadau cadarnhaol i’ch gyrfa. Roedd yn wych i weld cynifer o’n cleientiaid presennol a newydd yn cymryd rhan yng ngweithgareddau’r diwrnod ac rydym wedi derbyn adborth syfrdanol. Read more

Cynorthwy-ydd Bwyd a Diod

Canol Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser
11/07/2018

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Bwyd a Diod i ymuno ag un o fwytai a gwestai mwyaf sefydledig Abertawe. Prif ddiben y swydd hon fydd creu awyrgylch hamddenol a chyfeillgar a bod mor effeithiol  â phosib o ran gweithdrefnau, safonau a gwasanaeth i gwsmeriaid. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am sicrhau bod y bwyty a’r bar wedi’u paratoi ac y caiff bwyd a diod eu gweini’n gywir ac yn brydlon.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB37

Beth mae’ch Olion Rhithiol yn dweud amdanoch chi?

P’un ai’ch bod yn aficionado sy’n ymroddedig i gyfryngau cymdeithasol, neu rydych chi ond yn defnyddio rhai llwyfannau, gall y ffordd rydych chi’n portreadu’ch hun ar-lein gael mwy o effaith na fyddwch chi’n meddwl! Mae pob fideo rydych yn ei uwchlwytho, pob llun rydych yn ei ‘hoffi’ neu neges mae’ch post yn arwain at lunio darlun o bwy ydych chi, sef darlun y gall cyflogwyr gael mynediad hawdd iddo pan fyddant yn ceisio deall mwy am ddarpar weithiwr.  Ond peidiwch â phoeni, mae bod yn graff ar gyfryngau cymdeithasol yn rhwydd os ydych chi’n gwybod pa faglau i’w hosgoi, ac rydym wedi casglu awgrymiadau euraidd i sicrhau bod eich olion rhithiol chi yn amlwg am y rhesymau iawn. Read more

Cogydd

Gorseinon
Dibynnu ar brofiad
Amser llawn/rhan-amser
22/08/2018

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gogydd ymuno â thîm presennol ein cleient. Bydd gennych brofiad o weithio’n dda mewn amgylchedd prysur iawn a byddwch yn gallu creu ‘pryd y dydd’ o’r newydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus bersonoliaeth afieithus a’r gallu i arlwyo ar gyfer holl anghenion ein cwsmeriaid. Byddai gallu dechrau ar unwaith yn fuddiol, yn ogystal â gallu rheoli’r bwyty pan na fydd y Rheolwr yno. Dylai fod gennych dystysgrif hylendid bwyd sylfaenol lefel 2 a bod yn wybodus am alergau bwyd.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB36

Aelod Tîm

Gorseinon
Dibynnu ar brofiad
Amser llawn/rhan-amser
22/08/2018

Rydym yn recriwtio Cynorthwy-ydd Arlwyo i ymuno â thîm presennol ein cleient. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad perthnasol o weithio mewn amgylchedd prysur yn ogystal â phrofiad arlwyo a choginio. Bydd gan yr ymgeisydd sgiliau cyfathrebu da, agwedd gadarnhaol a’r gallu i weithio’n gyflym ac yn effeithiol fel rhan o dîm.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP50

Cynghorydd Adwerthu

Gorseinon
Dibynnu ar brofiad
Amser llawn
22/08/2018

Rydym yn recriwtio Gweithiwr Stordy i ymuno â chwmni adwerthu a dosbarthu beiciau modur arweiniol yn Ne Cymru. Mae ein client yn chwilio am Gynghorydd Adwerthu i helpu i werthu dillad, cyfwisgoedd a nwyddau eraill i gwsmeriaid yn y siop. Byddwch yn gweithio mewn tîm bach a bydd eich swydd yn golygu gwella profiad y cleient, gan anelu i gynnal y safonau uchaf o ran boddhad cwsmeriaid. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol o leiaf dwy flynedd o brofiad gwerthu adwerthol a diddordeb a dealltwriaeth o feiciau modur. Bydd y rôl hon yn cynnig hyfforddiant ardderchog a gwir gyfleoedd am ddatblygiad gyrfa.

 

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB35