Prentis Dylunydd Gwe

Abertawe
£3.70 yr awr
40 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn chwilio am Brentis Dylunydd Gwe i ymuno â chwmni teithio blaenllaw yn Abertawe. Dyma gyfle perffaith i rywun sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau digidol a marchnata. Nid oes angen profiad blaenorol ond rydym yn mynnu bod gennych ddiddordeb brwd mewn gwefannau a’r Rhyngrwyd. Byddwn yn cynnig amgylchedd cefnogol iawn a byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau digidol a marchnata. Byddai unrhyw brofiad o’r canlynol yn fanteisiol: Adobe Suite (yn benodol Photoshop, Illustrator ac InDesign), HTML, CSS, Javascript, marchnata drwy e-byst, ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO). Fel y Dylunydd Gwe Iau byddwch yn gyfrifol am amrywiaeth eang o ddyletswyddau sy’n gysylltiedig â phresenoldeb ar-lein y cwmni.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP41

 

Staff Gweini

Gorseinon, Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
Parhaol

Rydym yn recriwtio ar gyfer Staff Gweini i ymuno â thîm lansio ein cleient mewn bwyty newydd yn ardal Gorseinon, Abertawe. Bydd prif ddyletswyddau’r rôl yn cynnwys cwrdd â chwsmeriaid a’u cyfarch, cymryd archebion, dosbarthu bwyd a diod, trin arian, a thasgau cysylltiedig eraill yn ôl yr angen. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn weithgar, dibynadwy ac yn dda wrth amldasgio. Mae’r swydd yn amser llawn a bydd yn cynnwys cymysgedd o ddiwrnodau, nosweithiau, penwythnosau a gwyliau banc ar sail pro-rata. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol i wneud cais ond mae rhywfaint o brofiad mewn rôl debyg yn fanteisiol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP78

 

Cynorthwyydd Cegin

Gorseinon, Abertawe
Uwch na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
Parhaol

Rydym yn recriwtio ar gyfer cynorthwyydd cegin brwdfrydig a dibynadwy i ymuno â thîm lansio ein cleient mewn bwyty newydd yn ardal Gorseinon, Abertawe. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cynnig swydd barhaol, amser llawn gyda hyfforddiant NVQ achrededig a rhagolygon dyrchafu go iawn. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon dylai’r ymgeisydd delfrydol allu dangos ei fod yn weithgar a dibynadwy. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio yn ystod y dydd, y nos a’r penwythnos, gan gynnwys gwyliau banc. Mae profiad o weithio mewn cegin brysur yn fanteisiol ond nid yw’n hanfodol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP77

Pen-cogydd Gril

Gorseinon, Abertawe
£9.00 – £11.00 yr awr
Amser llawn
Parhaol

Rydym yn recriwtio ar gyfer Pen-cogydd Gril i ymuno â thîm lansio ein cleient mewn bwyty newydd yn ardal Gorseinon, Abertawe. Mae ein cleient yn chwilio am unigolyn angerddol gydag o leiaf 2 flynedd o brofiad. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos brwdfrydedd dros goginio gan ddefnyddio dulliau grilio cig eidion aeddfed, oedran sych, mewnol a grilio tŷ stêc. Mae’r swydd yn amser llawn ac mae’n cynnig cyfradd uwch (hyd at amser dwbl) ar gyfer unrhyw oriau ychwanegol a weithir. Bydd dewis ar gyfer hyfforddiant pellach (ym maes cigyddiaeth) os dymunwch.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP76

 

Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Y Mwmbwls, Abertawe
£16,500-18,000 y flwyddyn (yn dibynnu ar brofiad – gyda chyfleoedd i gael bonws)
Dydd Llun i Ddydd Gwener 9-5pm (37.5 awr)
17/10/2018

Rydym yn recriwtio i gwmni arbenigol annibynnol sy’n delio â hawliadau yswiriant am declynnau clywed. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’u tîm cyfeillgar fel Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid. Prif gyfrifoldebau’r rôl fydd: delio â chwsmeriaid, yswirwyr a chyflenwyr dros y ffôn, rhoi data ar gronfa ddata bwrpasol, nodi galwadau a chysylltiadau yn y dyddiadur i sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael sylw a helpu i redeg y swyddfa brysur o ddydd i ddydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau ffôn a chyfathrebu da, yn ogystal â’r gallu i ddefnyddio Microsoft Office. Mae profiad o weithio yn y diwydiant yswiriant yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol oherwydd bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 284450.

Cyswllt: Julie Bowen

Rhif Adnabod: JB52

Cynorthwyydd Teithwyr

Abertawe
Hyd at £95 yr wythnos
Rhan-amser – 12 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Teithwyr i ymuno â chwmni coetsys annibynnol sy’n gweithredu gwasanaeth bws yn bennaf i ysgolion yn yr ardal, ynghyd â gwaith preifat. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo ar fysiau gyda phlant ysgolion cynradd (4-11 oed) a rhaid sicrhau bod diogelwch yr holl deithwyr yn hollbwysig. Bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feithrin cydberthnasau a monitro’r plant ar y bws gan sicrhau bod rhywun ar gael i gasglu’r plant o’r bws. I gael ei ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i’r ymgeisydd delfrydol ddangos ei fod yn ddymunol, yn groesawgar ac yn gyfeillgar.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Rhif Adnabod y Swydd: JB51

 

Gyrrwr Bws/Coets PSV

Abertawe
£200 yr wythnos
Rhan-amser 12-15 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Gyrrwr Bws/Coets i ymuno â chwmni coetsys annibynnol sy’n gweithredu gwasanaeth bws yn bennaf i ysgolion yn yr ardal, ynghyd â gwaith preifat. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle i gael ei fwcio ar gyfer hurio preifat i bob achlysur a rhaid sicrhau bod diogelwch teithwyr yn hollbwysig. I gael ei ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i’r ymgeisydd delfrydol feddu ar drwydded PSV, bod yn 21 oed neu hŷn (at ddibenion yswiriant), yn gallu dechrau am 7:30am a chael gwiriad DBS. Yn ogystal â hyn, rhaid i’r unigolyn ddangos ei fod yn ddymunol, yn groesawgar ac yn gyfeillgar.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar  01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Rhif Adnabod y Swydd: JB50

 

 

Prentis Gweinyddu Busnes

Abertawe
£3.70 yr awr
 35 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Prentis Swyddog Gweinyddol i ymuno â chwmni teuluol lleol sy’n arbenigo mewn gwaith atgyweirio a chynnal a chadw cynhyrchion electronig. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gyflawni nifer o dasgau, a gallai’r rhain gynnwys ateb y ffôn i gwsmeriaid, gweithgynhyrchwyr a pheirianwyr, trefnu llwybrau peirianwyr, ateb ymholiadau cwsmeriaid, cymryd taliadau ac anfonebu cwsmeriaid. Yn ogystal â hyn, rhaid eich bod yn gallu dangos prydlondeb, y gallu i fod yn hyblyg, sgiliau trefnu ardderchog, ymagwedd broffesiynol, gadarnhaol a brwdfrydig a bod yn hyfedr o ran defnyddio Microsoft Office.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP75

 

Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn cefnogi busnes lleol i recriwtio pencampwr anabledd

Mae darparwr gofal cartref wedi ennill cydnabyddiaeth am gefnogi hawliau gweithwyr anabl a sicrhau bod eu busnes yn hygyrch i bawb, gyda help rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol Coleg Gŵyr Abertawe. Read more

Clerc Cyflogres dan Hyfforddiant

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol i Brentisiaid
Amser llawn
TBC

Mae Cyfrifwyr  Ardystiedig Siartredig yn Abertawe yn chwilio am Glerc Cyflogres dan Hyfforddiant i ymuno â’u hadran gyflogres sy’n ehangu. Bydd y cyfrifoldebau’n cynnwys: mewnbynnu data i gyflogres SAGE, gan gysoni taliadau PAYE, cyflwyno gwybodaeth i CThEM a darparwyr pensiwn ac ymdrin ag ymholiadau cyflogres cyffredinol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm a bod yn fedrus wrth ddefnyddio Microsoft Office, yn enwedig Word, Excel ac Outlook. Ffefrir profiad mewn SAGE ond nid yw’n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant llawn.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch 284450.

Cyswllt: Dan Parvin

Cyfeirnod swydd: DP59