Swyddog Cyswllt Tenantiaid

 Abertawe
 Yn dibynnu ar brofiad – dan hyfforddiant £16,000 / yn gwbl gymwys £22,000
 Dydd Llun i ddydd Gwener
 05/06/2018

Rydym yn recriwtio Swyddog Cyswllt Tenantiaid i weithio ar amrywiaeth o brosiectau y mae ein cleient yn eu cyflwyno yn Abertawe a’r ardal gyffiniol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus naill ai profiad neu barodrwydd i hyfforddi. Rhaid bod ganddo hefyd sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Mae profiad cyfrifiadurol yn ofynnol (Word ac Excel). Rhaid cael trwydded yrru lawn oherwydd y byddwch yn gweithio ar safleoedd gwahanol.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni 01792 284450

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP36

Rheolwr Safle

Abertawe
I’w drafod, gan ddibynnu ar brofiad
Dydd Llun i ddydd Gwener
05/06/2018

Rydym yn recriwtio Rheolwr Safle i weithio ar amrywiaeth o brosiectau y mae ein cleient yn eu cyflwyno yn Abertawe a’r ardal gyffiniol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus y sgiliau a’r cymwysterau perthnasol. Gallai’r rôl hon fod yn addas i reolwr safle sydd newydd gymhwyso i ddatblygu profiad. Mae trwydded yrru lawn a cherdyn CSCS yn ofynnol ar gyfer y rôl hon.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod: DP35

Goruchwylydd Safle

 Abertawe
I’w drafod, gan ddibynnu ar brofiad
Dydd Llun i ddydd Gwener
30/05/2018

Rydym yn recriwtio am Oruchwylydd Safle i weithio ar amrywiaeth o brosiectau y mae ein cleient yn eu cyflwyno yn Abertawe a’r ardal gyffiniol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus naill ai profiad o oruchwylio safle neu brofiad o fod yn grefftwr/gweithredwr sydd am hyfforddi a datblygu ymhellach. Mae trwydded yrru lawn a cherdyn CSCS yn ofynnol ar gyfer y rôl hon.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP34

Gweinydd Swyddfa

Fforestfach
Cyflog Byw Cenedlaethol
16 awr dros 4 diwrnod (yn hyblyg i fod yn addas i’r ymgeisydd iawn)
30/05/2017

 

Rydym yn recriwtio Gweinydd Swyddfa i gwmni o ymgynghorwyr ariannol yn ardal de Cymru. Mae gan ein cleient swyddfeydd yn y Bari ac yn Abertawe lle cynigir cyngor ar forgeisi, yswiriant amddiffyn, pensiynau a buddsoddi. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weinydd cyffredinol yn swyddfa Abertawe. Byddwch yn cefnogi ein tîm gweinyddu prysur i roi cymorth i’r ymgynghorwyr ariannol.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys ymdrin â phost sy’n cyrraedd ac a anfonir, ffeilio, mewnbynnu data, paratoi ffeiliau cleientiaid newydd, ateb y ffôn ac ymdrin ag unrhyw dasg weinyddol a fydd yn ofynnol. Darperir hyfforddiant llawn. Fodd bynnag, rydym yn gwmni gweithredol ac yn entrepreneuraidd ac felly’n mae’n hanfodol y gall ymgeiswyr weithio ar eu menter eu hunain.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB25

Cynorthwy-ydd Cownter Masnach (Prentis)

Llansamlet
£6.00 yr awr (yn uwch nag Isafswm Cyflog Cenedlaethol i bobl ifanc rhwng 16 ac 20 oed)
8.00am – 5.00pm Dydd Llun i ddydd Gwener, a 8.00am – 12.00 canol dydd bob yn ail ddydd Sadwrn
30/05/2018

Mae ein cleientiaid yn arbenigo mewn pibelli hydrolig, gosodiadau pibelli a chyplyddion pibelli. Mae ganddynt ganolfannau gwasanaethu a thimau ar y safle yng Ngwlad Belg, yn yr Almaen, yn Iwerddon, yn yr Iseldiroedd ac yn y DU. Cewch eich cyflogi i gychwyn fel Cynorthwy-ydd Cownter Masnach a disgwylir i chi adeiladu dealltwriaeth o’r holl gynnyrch a systemau. Bydd y llwybr dilyniant yn arwain at swydd fel Peiriannydd Symudol yn y pendraw. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag agweddau amrywiol o’r busnes, gan gynnwys rhoi cymorth i gwsmeriaid wyneb yn wyneb gyda’u hymholiadau, dyletswyddau storfa cyffredinol megis casglu a phecynnu, rheoli stoc a diweddaru systemau mewnol gyda’r wybodaeth stoc berthnasol.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB24

Gweinydd Prentis

Abertawe
 £3.70ph (cyflog prentis)
Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00am i 5.30 pm
Parhao

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag un o asiantaethau gwerthu eiddo annibynnol arweiniol de Cymru. Mae ein cleientiaid yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymgymryd â rôl Gweinydd Prentis. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu darparu gwasanaeth manwl ac effeithiol i holl staff y swyddfa. I’r ymgeisydd iawn, bydd hyfforddiant a datblygiad gyrfa posib. Ceir hefyd gyfle i ddatblygu sgiliau drwy fframwaith NVQ Lefel 2 Gweinyddu Busnes.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 284450

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP33

Peiriannydd Gwres dan Hyfforddiant

Abertawe
£9+ yr awr, gan ddibynnu ar brofiad
40 awr yr wythnos
30/05/2018

Mae ein cleientiaid yn gweithio yn y sector tanwydd solet yn gosod stofiau sy’n llosgi pren. Bydd y rôl yn cynnwys gweithio fel rhan o dîm o ddau sy’n cyflawni pob agwedd ar waith adeiladu i osod stofiau. Mae gwaith cerrig, gwaith brics, gwaith saer, gwaith toeau a phlastro ymysg ond ychydig o’r crefftau y mae’r busnes yn eu defnyddio. Byddai profiad o gymysgu morter a’i ddefnyddio a phlastro’n fuddiol iawn er darperir hyfforddiant llawn i’r ymgeisydd iawn. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus uchelgais a bydd yn un da am fod yn fanwl. Bydd yn daclus ac yn drefnus. Mae’r gwaith yn hynod foddhaus. Mae pob tasg yn wahanol a cheir llawer o gyfle i fod yn greadigol.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP32

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Baglan, Castell-nedd/Port Talbot
Cyflog i’w drafod gan ddibynnu ar brofiad
Amser llawn/parhaol
30/05/2018

Rydym yn recriwtio Cynorthwy-ydd Swyddfa i weithio mewn cwmni gwasanaethau ariannol sefydledig. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ymagwedd gadarnhaol a bydd yn hyblyg ac yn frwdfrydig. Bydd dyletswyddau’n cynnwys cefnogaeth weinyddol i’r Rheolwr-gyfarwyddwr ac Ymgynghorwyr Ariannol sy’n gweithio yn y swyddfa. Croesewir ymgeiswyr profiadol neu ddibrofiad oherwydd darperir hyfforddiant mewn swydd. Yn ogystal â hyn, ceir hyfforddiant proffesiynol pellach yn y sector ariannol i’r ymgeisydd iawn.

Cyfeirnod swydd: DP31

Peiriannydd Gwasanaeth Maes a Gosod WiFi

Lleoliadau amrywiol
£18 – £25k, gan ddibynnu ar brofiad
42.5 awr yr wythnos, dydd Llun iu ddydd Gwener
Parhao

Mae cwmni TG yn Abertawe sy’n darparu WiFi a Band Eang dibynadwy i fusnesau bach a chanolig yn Abertawe’n chwilio am beiriannydd gosod gwasanaeth WiFi. Fel wyneb y cwmni, byddwch yma ac acw yn gosod rhwydweithiau diwifr mewn parciau ein cwsmeriaid. Byddwch yn darparu’r safon osod a’r gwasanaeth gorau naill ai ar eich pen eich hun fel rhan o dîm a byddwch yn gosod isadeiledd rhwydweithiau amrywiol ar safleoedd ledled y DU. Byddwch yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored ac mae’n rhaid bod gennych drwydded yrru Brydeinig ddilys.

Cyfeirnod swydd: JB23

Ymgynghorydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Llansamlet
£16,548
Amser llawn (40 awr yr wythnos)
30/05/2018

Rydym yn recriwtio i i un o ddarparwyr beiciau mwyaf y DU. Mae ein cleient yn chwilio am ymgynghorydd gwasanaeth i gwsmeriaid rheng flaen i brosesu archebion, cymryd taliadau a diweddaru’r cwsmer drwy gydol ei archeb, gan sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth didrafferth i’n cwsmeriaid ar bob adeg. Ar gyfer y rôl hon, mae gennym ddiddordeb yn eich profiad o wasanaethau i gwsmeriaid a’ch hunangymhelliant, eich hanes o feicio a byddai unrhyw wybodaeth arbenigol am feiciau’n fantais ar gyfer y rôl hon, er nid yw’n hanfodol.

Contact: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP29