Bod ar flaen y gad: sut i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y cyfweliad hollbwysig ‘na

Symud rhwng rolau, wedi bod allan o waith ers tro, neu oes gennych ormod o gymwysterau ar gyfer y rôl rydych yn gwneud cais amdani? Trwy wneud newidiadau bach i’r ffordd rydych yn gwneud cais am rolau gallech osgoi gwneud rhai camgymeriadau cyffredin a sicrhau bod eich cais ar ben y pentwr ‘Ie’. Read more

Blog Academi’r Dyfodol – Fy Mhotensial, Fy Nyfodol

Sefydlwyd Academi’r Dyfodol yn ystod wythnos gyntaf mis Chwefror ac mae wedi bod yn ddechrau gwych! Read more

Cydraddoldeb Rhyw mewn Busnes

Gydag achosion proffil uchel diweddar yn tynnu sylw at y broblem o gydraddoldeb rhyw yn y gweithle, ydy Cymru yn gwneud yn well neu’n waeth na’r DU yn gyffredinol, a pha gymorth sydd ar gael i fusnesau sy’n ceisio gwneud gwahaniaeth go iawn o fewn eu gweithlu nhw? Read more

Byddwch ar y blaen – gwnewch eich gwaith ymchwil

Mae dangos eich bod chi wedi gwneud eich gwaith ymchwil ar gwmni yn hollbwysig ar gyfer unrhyw gyfweliad, ond ni fydd gwybod pryd y cafodd y cwmni ei sefydlu yn ddigon da yn y farchnad swyddi gystadleuol sydd ohoni.  Dyma dri o’r cynghorau gorau a fydd yn sicrhau bod eich gwaith ymchwil yn eich helpu i sefyll allan.

  1. Gwybod y manylion

Dylech ystyried agweddau fel maint y cwmni, pwy yw ei gwsmeriaid a phwy yw ei brif gystadleuwyr.  Mae hefyd yn ddefnyddiol iawn i ymchwilio’n ddyfnach a chael hyd i’r atebion i gwestiynau megis ydy’r cwmni yn cefnogi mentrau lleol?  Ydy’r cwmni yn arwain y farchnad yn ei faes?  Oes polisi “masnach deg” gan y cwmni?  Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan y cwmni felly neilltuwch amser i ddarllen trwy’r wybodaeth yn fanwl; mae deall gweledigaeth a gwerthoedd yn dangos bod gennych chi wir ddiddordeb yn y cwmni sydd y tu ôl i’r swydd rydych yn gwneud cais amdani.

  1. Bod yn gymdeithasol

Mae pawb yn hoffi brolio am eu llwyddiannau ar y cyfryngau cymdeithasol ac mae’n debyg na fydd y cwmni rydych yn gwneud cais i ymuno ag ef yn wahanol yn hynny o beth.  Boed yn llun “dydd Gwener gwisgo dillad eich hun” ar Instagram neu ymgyrch codi arian ar Twitter, mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o weld sut mae’r cwmni yn gweithredu.  Edrychwch ii weld pa sianeli cyfryngau cymdeithasol y mae’r cwmni yn eu defnyddio, y tôn a’r math o neges sydd fel petai’n cael ei chyfleu.  Bydd hyn yn helpu i lunio eich atebion yn y cyfweliad i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â syniadau’r cwmni ac yn eu hadlewyrchu’n briodol.

  1. Math o gyfweliad

Gall y math o gyfweliad amrywio o gwmni i gwmni ac mae mathau gwahanol o gyfweliad yn gofyn am ddulliau gwahanol.  Boed yn gyfweliad grŵp neu un-i-un, bydd pob cyfweliad yn gofyn am wahanol fath o baratoi.  Fel arfer caiff y math o gyfweliad ei esbonio i chi ymlaen llaw, ond gall gofyn am ragor o wybodaeth wneud argraff dda.  Gall awydd i wybod cynifer o fanylion â phosibl roi’r argraff eich bod chi’n frwdfrydig ynghylch cael y swydd, a gwneud argraff gyntaf gadarnhaol ar unrhyw ddarpar gyflogwr.

Os hoffech chi gael cymorth i baratoi ar gyfer cyfweliad neu unrhyw gymorth arall sy’n gysylltiedig â gyrfa, cymerwch y cam cyntaf a ffoniwch ni ar 01792 284450.

 

 

 

Busnesau Bach a Chanolig: Mae gennych chi’r grym

“Mae cwmnïau bach yn anadl einioes economi Cymru, gan gynrychioli 99% o’r holl fusnesau cofrestredig.”

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd busnesau bach a chanolig i ddatblygiad economaidd a ffyniant Cymru. Mae llywodraethau yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd cael sector preifat ffyniannus, ac mae Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU a Chynllun Gweithredu Economaidd Llywodraeth Cymru sydd newydd eu cyhoeddi yn rhoi pwyslais i’w groesawu ar fynd i’r afael â’r heriau economaidd hanfodol sy’n wynebu busnesau bach a mwy o faint.

Mae’n werth nodi bod busnesau bach a chanolig modern yn wahanol iawn i’r hyn a arferant fod yn y gorffennol.  Heddiw rydym yn gweld cyflymder twf busnesau bach a chanolig a sut y gallant, yn gyflym iawn, wneud cyfraniad go iawn at eu heconomïau lleol.

Wrth gwrs, mae twf busnesau yn dibynnu ar sawl ffactor, nid lleiaf eu gallu i oresgyn hinsoddau economaidd gwahanol.

“Mae’n drawiadol – ond nid yn syndod – i weld bod bron 70% o gwmnïau bach a chanolig yn parhau’n obeithiol ynghylch eu rhagolygon busnes dros y 12 mis nesaf, yng nghyd-destun ôl Brexit.  Mae bod yn obeithiol yn gyffredin ymysg cwmnïau llai.  Maen nhw’n tueddu i gael eu cysgodi gan y stormydd gwleidyddol ac economaidd oherwydd eu gallu i addasu i amgylchiadau heriol a throi unrhyw fygythiadau posibl yn gyfleoedd.”2

Fel y dengys y graff isod, dros y blynyddoedd diwethaf mae lefel benthyca corfforaethol wedi bod ar ei fyny yn raddol.  Fel mesur o iechyd yr economi, mae hyn yn awgrymu cynnydd yn nifer y busnesau newydd a thwf posibl ymysg mentrau sy’n bod.

(Woodford funds, 2017)

 

Y twf mewn hunangyflogaeth

Mae’n ymddangos nad yw’r DU yn brin o ddawn entrepreneuraidd, sydd dros y blynyddoedd diwethaf wedi creu mwy o gwmnïau newydd a thwf mewn hunangyflogaeth.

“Mae’r cynnydd sylweddol oddi ar 2008 yn golygu bod hunangyflogaeth ar ei lefel uchaf ers 40 o flynyddoedd, ac erbyn hyn mae’n cyfrif am 15% o weithlu’r DU, i fyny o 12% yn 2000 ac 8% yn 1980.”4

Fodd bynnag, er gwaetha’r twf mewn niferoedd, ceir pryderon nad yw llawer o’r busnesau hyn efallai’n darparu cyfleoedd cyflogaeth cadarn yn eu cymunedau lleol.

“Mae cyfran y busnesau sy’n cyflogi pobl wedi disgyn ers 2000 o oddeutu un rhan o dair i oddeutu chwarter. Mae’r dirywid hwn yn nifer y cyflogwyr fel cyfran o’r holl fusnesau i’w briodoli i’r twf mewn hunangyflogaeth.”5

Fodd bynnag, mae’r cyfnod economaidd anodd yn golygu bod llywodraethau wedi bod o dan bwysau enfawr i sicrhau’r arbedion cost mwyaf posibl lle’n bosibl, arbedion sydd wrth gwrs wedi cael effaith ar draws rhannau mawr o’r gymuned busnesau bach a chanolig.

Yn ardaloedd gwledig Cymru, er enghraifft, “mae’r diffyg cymorth ar gyfer cwmnïau lleol…..wedi golygu bod myfyrwyr oedd wedi gadael i fynd i’r brifysgol yn ystyried cyfleoedd gwaith yn y dinasoedd yn hytrach na dychwelyd i’r ardaloedd gwledig, gan arwain at ddiboblogi pellach a cholli dawn.”6

Yn fwy cyffredinol, mae llawer o fusnesau wedi ei chael hi’n anodd i lywio trywydd trwy’r hinsoddau economaidd heriol, heb wybod am yr opsiynau sydd ganddynt i gynyddu nifer eu gweithwyr a thyfu eu busnesau.

 Cyfraddau goroesi busnesau

Gan fod busnesau bach a chanolig yn gyfrannwr mor allweddol i ffyniant economïau rhanbarthol, nid yw darllen y data diweddar ar gyfraddau goroesi yn galonogol iawn.

“Mae’r cyfraddau goroesi pum mlynedd yn Abertawe – h.y. ar gyfer mentrau a gychwynnodd yn 2010 ac sy’n dal i weithredu yn 2015 – ar 36.0%, yn is na’r cyfraddau cyfwerth ar gyfer Cymru (40.7%) a’r DU (41.4%).”7

Mae’n ymddangos bod llawer o resymau dros fethiant busnesau newydd ac, nid yn annisgwyl efallai, mae mynediad i gyllid priodol, yn ogystal â rheolaeth ddiwyd o gyllid o ddydd i ddydd, yn rhesymau cyffredin, a hefyd y gofyniad i gael cymorth parhaus gan Adnoddau Dynol.

Mae gwaith a waned gan Ffederasiwn Busnesau Bach (2017) wedi nodi “pa mor bwysig y mae cymorth allanol i gwmnïau bach”.  Yn ei astudiaeth, dywedodd 60% o fusnesau bach a chanolig fod gwerthiannau a phroffidiolrwydd wedi gwella o ganlyniad i fewnbwn ar wybodaeth a sgiliau.  Roedd dilyn arferion gorau ar systemau Adnoddau Dynol i’w weld yn arwain at effaith arwyddocaol ar berfformiad hirdymor.8

Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos wrthym fod lefelau gweddol isel o fusnesau bach a chanolig yn manteisio ar gymorth.

“Dim ond 30% o fusnesau bach sy’n ceisio cyngor allanol oherwydd mae’r rhan fwyaf o’r cwmnïau hyn yn dweud nad ydynt yn deall y budd o gael y cymorth sydd ar gael..”9

Bydd eraill yn ei chael hi’n anodd i gael at yr hyn sydd yn aml yn gymorth tameidiog gyda gwahanol fathau o gymorth yn cael eu cynnig gan amrywiaeth o ddarparwyr ar wahanol adegau ac mewn gwahanol leoedd yn ei gwneud hi’n anodd i lywio ac yn anoddach byth i gydbwyso hynny â’r gwaith beunyddiol o redeg busnes.

“Mae busnesau bach am i’r cymorth a ddarperir gael ei gydlynu’n well, er mwyn i un ymagwedd ddwyn ynghyd yr holl gymorth sydd ar gael mewn ffordd symlach a chyflymach.”10

Y newyddion da!

Yma yn Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol rydym eisoes yn gweithredu, yn gweithio gyda busnesau ar draws Abertawe a’r cyffiniau i ddarparu ystod eang o gymorth sy’n ceisio gwella ymgysylltiad gweithwyr a sicrhau cynllunio, dilyniant a chynhyrchiant gwell yn y gweithle.

Mae ein Cynghorwyr Gweithlu ymrwymedig yn helpu busnesau i nodi heriau a chyfleoedd allweddol eu gweithlu trwy ddadansoddiad manwl o anghenion sy’n ystyried y meysydd canlynol:

  • Recriwtio/cadw staff
  • Hyfforddi/datblygu staff
  • Cynllunio swyddi
  • Cynllunio dilyniant

Yna byddwn yn gweithio gyda’r busnes i ddatblygu a gweithredu cynllun gweithredu, gan ddarparu cymorth cyhyd ag y bo angen.  Pe allech chi neu fusnes rydych yn gwybod amdano fanteisio ar y cymorth sydd ar gael trwy’r rhaglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol ffoniwch y tîm ar 01792 284450 i weld sut y gallwn helpu.

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn rhaglen wedi’i chyllido’n llawn a all gynnig gwasanaeth cynllunio a datblygu’r gweithlu, gwasanaeth recriwtio wedi’i deilwra i’ch cwmni a, thrwy fynediad i’r ddarpariaeth ehangach sydd ar gael o fewn Coleg Gŵyr Abertawe, pecyn llawn o gyrsiau hyfforddi wedi’u cyllido a’u cyllido’n rhannol.

 

Blwyddyn newydd, cyfleoedd newydd

Gall y flwyddyn newydd fod yn amser delfrydol i ystyried gyrfa newydd ond i nifer o bobl y rhwystr mwyaf yw gwybod ble i ddechrau!

Os ydych yn cael eich cyflogi ac yn ystyried newid gyrfa, yn ceisio dychwelyd i’r gwaith ar ôl treulio amser allan o fyd gwaith, neu’n chwilio am y swydd gyntaf hollbwysig honno, gallech chi fanteisio ar y cymorth sydd ar gael trwy raglen Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol Coleg Gŵyr Abertawe.

Read more

Tir Peryglus Recriwtio: Pam mae’n hawdd gwneud penderfyniadau gwael wrth recriwtio a sut gallwch osgoi gwneud yr un peth eto

Fel perchennog busnes, Rheolwr AD neu reolwr llinell, rydych siŵr o fod wedi profi’r anfanteision a geir wrth recriwtio. Gall camgymeriadau wastraffu llawer iawn o amser, achosi straen a gallant fod yn gostus. Ond o ystyried bod recriwtio yn aml yn gêm o ddyfalu, mae ceisio hidlo’r ymgeiswyr sy’n arbenigwyr o ran llywio’r broses allan o’r bobl sydd â thalentau a photensial go iawn yn gallu bod yn dasg amhosibl i bob golwg, yn enwedig pan fyddwch o dan bwysau i lenwi’r rôl yn syth! Read more

Rhaglen gweithlu Abertawe yn parhau i dyfu

-Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol yn croesawu pedwar penodiad newydd-

Mae rhaglen newydd sy’n ceisio cryfhau gweithlu Abertawe wedi croesawu sawl penodiad newydd i’r tîm.

Mae Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sy’n cael ei redeg gan Goleg Gŵyr Abertawe, wedi recriwtio nifer o aelodau staff newydd o fewn ei dimau Gweithlu a Recriwtio i ddatblygu ymhellach eu cymorth ar gyfer busnesau lleol. Read more

Sut i weithredu strategaeth rheoli talent

Os yw’ch cwmni yn cael problemau o ran recriwtio a chadw’r bobl iawn efallai mai strategaeth rheoli talent yw’r hyn sydd ei angen arnoch i gryfhau’ch gweithlu presennol a gweithlu’r dyfodol. Darllenwch ymlaen i gael gwybod ble i ddechrau. Read more

CYNLLUNIO AR GYFER OLYNIAETH: 4 rheswm pam mae’n rhaid i’ch cwmni ei fabwysiadu.

Mae cynllunio ar gyfer olyniaeth yn hanfodol i sicrhau bod eich busnes yn gallu rhedeg yn effeithiol pan gaiff aelodau allweddol o staff eu dyrchafu, yn ymddeol neu’n symud ymlaen am resymau eraill.

Mae adnabod pa rai o’ch cyflogeion allweddol fydd yn camu i rolau arweinyddiaeth, uwch-reoli a/neu rolau sy’n bwysig i fusnes felly yn hanfodol i gynnal parhad busnes. Ond mae manteision eraill hefyd. Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth ydyn nhw. Read more