Crefftwr ag Aml Sgiliau

Abertawe
I’w drafod yn dibynnu ar brofiad
7.30am – 4.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener gyda rhai Sadyrnau
10/01/2018

Rydym yn recriwtio am Grefftwr Aml Sgiliau i ymuno a chwmni datblygu eiddo uchelgeisiol wedi ei leoli yn Abertawe. Mae ein cleient yn gwneud gwaith adnewyddu yn bennaf yn ardal Abertawe ar eiddo preswyl. Mae hwn yn gyfle ardderchog i rywun sy’n dymuno datblygu o fewn y cwmni a rheoli tim bach. Bydd dyletswyddau yn amrywio o, ond heb fod yn gyfyngedig i baentio ac addurno, gosod lloriau, diweddaru gwaith papur yn gywir, teilsio a thasgau eraill. Dylai’r ymgeisydd delfryfol fod â phrofiad o fewn y sector adeiladu, yn berchen ar ei gludiant ei hun, bod yn hyblyg ac yn brofiadol mewn defnyddio teclynnau pŵer.

Am ragor o wybodaeth neu i geisio am y rôl hon cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID Swydd: DP82

Prentis Dylunydd Gwe

Abertawe
£3.70 yr awr
40 awr yr wythnos
20/12/2018

Rydym yn chwilio am Brentis Dylunydd Gwe i ymuno â chwmni teithio blaenllaw yn Abertawe. Dyma gyfle perffaith i rywun sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau digidol a marchnata. Nid oes angen profiad blaenorol ond rydym yn mynnu bod gennych ddiddordeb brwd mewn gwefannau a’r Rhyngrwyd. Byddwn yn cynnig amgylchedd cefnogol iawn a byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau digidol a marchnata. Byddai unrhyw brofiad o’r canlynol yn fanteisiol: Adobe Suite (yn benodol Photoshop, Illustrator ac InDesign), HTML, CSS, Javascript, marchnata drwy e-byst, ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO). Fel y Dylunydd Gwe Iau byddwch yn gyfrifol am amrywiaeth eang o ddyletswyddau sy’n gysylltiedig â phresenoldeb ar-lein y cwmni.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP41

Cynorthwyydd Gweinyddol

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
9:00 – 5:00pm Dydd Llun i Ddydd Gwener
20/12/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Gweinyddol i ymuno â busnes o’r radd flaenaf sy’n darparu argraffwyr, sganwyr, systemau rheoli a theclynnau aml ddefnydd ledled Cymru a Gorllewin Lloegr. Cyfrifoldebau’r ymgeisydd llwyddiannus bydd ateb galwadau ffôn, cofnodi ymholiadau, diweddaru cofnodion, cynorthwyo’r danfoniadau, yn ogystal â chyfrifoldebau gweinyddol eraill. Wedi ei leoli yn swyddfeydd newydd Fforest-fach, bydd yr ymgeisydd yn elwa ar gyfleoedd o ddatblygu o fewn y rôl, hyfforddiant mewnol, awyrgylch gyfeillgar a 25 diwrnod o wyliau heb gynnwys Gwyliau Banc. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu arddangos sgiliau gweithio hyblyg, gan fod yn hapus i gynorthwyo yn y swyddfa, lle y bo gofyn.

Am wybodaeth bellach, neu i ymgeisio ar gyfer y swydd hon, galwch 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod y swydd: DP95

Argraffydd Sgrin

Pontardawe
£8.00 – £10.00 yr awr (rhan amser i ddechrau)
8.30am – 4:30pm
20/12/2018

Mae busnes manwerthu ar-lein sy’n arbenigo mewn cyflenwi dillad wedi’u frodio, dillad gwaith personol a dillad ysgol yn recriwtio ar gyfer argraffydd sgrin. Fel argraffydd sgrin, byddwch yn gyfrifol am araenu sgriniau gydag emylsiwn, trefnu gwasgiadau â llaw gan sicrhau bod eu lliwiau, eu maint a’u safle’n gywir. Byddwch hefyd yn paratoi archebion ar gyfer eu danfon. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad weithredol flaenorol, llygad manwl, a’r gallu i weithio o fewn terfynau amser llym, gan weithio ar ei liwt ei hun yn ogystal â gweithio’n effeithiol mewn tîm.

Am ragor o wybodaeth, neu i wneud cais am y rôl hon, cysylltwch â ni ar: 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID y Swydd: DP96

Recriwtio – y farchnad sy’n newid yn ddyddiol

Mae gwybod am ‘hanfodion recriwtio’ yn hollbwysig i unrhyw fusnes sy’n edrych i gyflwyno talent newydd i’w sefydliad, ac mae rhagweld a pharatoi ar gyfer thueddiadau recriwtio’r dyfodol yn gallu bod o fudd sylweddol i natur gystadleuol unrhyw fusnes. Mae’n Hymgynghorydd Gweithlu, Zoe Williams, wedi bod yn archwilio tirlun aml newidiol recriwtio, felly darllenwch ymlaen i ddarganfod sut y gall Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol eich helpu chi fod ar flaen y gad wrth recriwtio talent newydd i’ch busnes. Read more

Cynorthwyydd Cyfrifon

Llandeilo
Cyflog yn dibynnu ar brofiad
Dydd Llun i Ddydd Gwener 8:00am – 5:00pm (a phob yn ail fore dydd Sadwrn)
20/12/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Cyfrifon i ymuno â chwmni cyflenwi adeiladwyr annibynnol yn Ne Cymru. Byddwch yn ymgymryd â nifer o ddyletswyddau gan gynnwys bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud ag anfonebau, credydau a gwybodaeth cyfrifon y cwsmeriaid, prosesi anfonebau, rheoli credydau yn ogystal â chyfrifoldebau cynorthwyydd cyfrifon cyffredinol eraill. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn broffesiynol ac yn gallu dangos lefel uchel o gyfrinachedd a disgresiwn, yn meddu ar sgiliau rhifedd a chyfathrebu da ac yn gallu gweithio mewn amgylcheddau amrywiol gan fod yn hyblyg ac yn ystwyth.

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y swydd hon cysylltwch â ni ar: 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Adnabyddiad y Swydd: DP86

Prentisiaeth mewn Gwerthu a Gwasanaeth Cwsmeriaid

Port Talbot
£3.70 yr awr
40 awr yr wythnos (a phob yn ail fore dydd Sadwrn)
20/12/2018

Rydym yn recriwtio unigolyn brwdfrydig i weithio fel prentis gwerthu a gwasanaeth cwmeriaid mewn cangen gwresogi a phlymio arbenigol ym Mhort Talbot. Un o nodau’r rôl bydd datblygu sgiliau cwsmeriaid gan y byddwch yn gweithio ar y cownter gwerthu ac o fewn y swyddfa werthu ei hun. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn medru gweithio’n effeithiol mewn tîm ac yn meddu ar sgiliau chyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol. O ganlybiad i Gynllun Ariannu Llywodraeth Cymru, dim ond ymgeiswyr 16-19 y byddwn yn gallu eu hystyried.

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y rôl, cysylltwch â ni ar: 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Adnabyddiad y Swydd: DP87

Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt

Canol Abertawe
Dibynnu ar brofiad
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
14/12/2018

Rydym yn chwilio i recriwtio Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt i ymuno â darparwr gwerthu meddalwedd byd-eang o’r radd flaenaf. Bwriad y rôl yw darparu gwasanaeth gymorth drwyadl i ymholiadau’r cwsmeriaid. Mae’r swydd hon yn ddelfrydol i rywun sydd yn hoff o gyfathrebu a rhoi cymorth i bobl. Bydd cyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys rhoi cymorth a chyfarwyddid i gwsmeriaid dros y ffon ar sut i weithredu pan fo problemau megis bygiau yn y feddalwedd. Bydd gennych ryddid i ddatblygu ac arbrofi yn y rôl, gan sicrhau eich bod yn darparu’r gwasanaeth orau bosib i’r cwsmeriaid. Bydd gwn yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb mewn systemau TG

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y swydd, cysylltwch â ni ar 01972 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Adnabyddiad y Swydd: DP93

Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt

Canol Abertawe
Dibynnu ar brofiad
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
20/12/2018

Rydym yn chwilio i recriwtio Ymgynghorydd Gweithredu Cyswllt i ymuno â darparwr gwerthu meddalwedd byd-eang o’r radd flaenaf. Bwriad y rôl yw gweithredu fel cyswllt allweddol i gynorthwyo cleientiaid gyda’r feddalwedd (sydd wedi addasu) sy’n gymorth iddynt ar reoli a rhedeg eu busnes. Bydd dyletswyddau’r swydd yn cynnwys datblygu a hyfforddi gweithdrefnau a phrosesau, darparu hyfforddiant sy’n cwrdd â gofynion y cwsmeriaid, a chynnig cymorth i’r timoedd eraill. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddeallusrwydd o systemau TG (gyda’r parodrwydd i ddysgu a hyfforddi), sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid arbennig, gallu i feithrin perthynas yn ogystal â sgiliau llafar a chyfathrebu cryf.

Am fwy o wybodaeth neu os am ymgeisio ar gyfer y swydd, cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Adnabyddiad y Swydd: DP92

Cynorthwyyd Gweinyddu Gweithdy

Parc Anturiaeth Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Dydd Llun – Dydd Gwener (40 awr yr wythnos)
20/12/2018

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol i ymuno â busnes teuluol sy’n atgyweirio cerbydau. Bydd cyfrifoldebau’r ymgeisydd llwyddiannus yn cynnwys darparu darnau i’r ffitwyr, cadw llygad ar reolaeth y stoc (gan gynnal archwiliadau rheolaidd), bwcio cerbydau, mewnbynnu data’r anfonebau a chynorthwyo gyda chyfrifoldebau’r dderbynfa. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus drwydded yrru lawn, sgiliau sylfaenol mewn mathemateg a TG a diddordeb mewn mecaneg. Bydd trefn y gwaith yn amrywio o ddydd i ddydd a rhaid bod yn barod i gael dwylo budr ac olewog o ganlyniad i’r amgylchedd gwaith.

Am fwy i wybodaeth neu os am ymgeisio am y swydd, cysylltwch â ni ar: 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Adnabyddiad y Swydd: DP91