Cynrychiolydd Cysylltiadau â Chwsmeriaid

Sgiwen
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
22/08/2018

Rydym yn recriwtio Cynrychiolydd Cysylltiadau â Chwsmeriaid i ymuno ag un o ddarparwyr Hurio Faniau â Chytundeb a Llogi Faniau arweiniol y DU. Diben y swydd hon yw galluogi’r busnes i ffynnu drwy gefnogi gwerthu a gweithredu er budd gorau’r cleient ar bob adeg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymdrin â dogfennaeth ariannol, cael yswiriant a nodiadau o dderbyniad, cymryd blaendaliadau llogi cychwynnol ac anfon cadarnhad lle bo angen. Bydd yr unigolyn delfrydol yn hyblyg, yn gyffyrddus wrth feithrin perthnasoedd â phobl, yn ymdrechu i gynnal bodlonrwydd cwsmeriaid ac yn gallu gweithio fel rhan o dîm.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP66

Cynorthwyydd Cynhyrchu

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
8:30am – 5:30pm dros 3 diwrnod
22/08/2018

Rydym yn recriwtio cynorthwyydd cynhyrchu i ymuno ag un o gwmnïau argraffu arweiniol y DU. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos arferion TG da, bydd yn weithgar ac yn hyblyg er mwyn bodloni gofynion y busnes ynghyd â gallu dangos cymhelliad. Os byddwch yn llwyddiannus, bydd prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd yn cynnwys gweithredu systemau fformat mawr ac arddangos, gorffen nwyddau â llaw, argraffu baneri a gweithio fel rhan o dîm.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP65

Cynghorydd Trethi dan Hyfforddiant

Abertawe
Yn dibynnu ar brofiad
Amser llawn
17/08/2018

Rydym yn recriwtio cynorthwyydd trethi i weithio’n agos fel gweinyddwr gydag adrannau trethi, archwilio a busnes i gynnal gwasanaethau rhagorol i gleientiaid. Prif gyfrifoldebau’r swydd fydd darparu cymorth i gydweithwyr ar faterion trethi sylfaenol, trefnu a blaenoriaethu llwyth gwaith gyda goruchwyliaeth isel gan y rheolwr ac ymdrin â ffurflenni CThEM a gofynion adrodd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dangos sgiliau cyfathrebu ardderchog, hanes profedig o weithio mewn tîm a phrofiad wrth ddefnyddio Microsoft Office.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP64

Cynorthwyydd/Gweinyddwr Trethi

Abertawe
Yn dibynnu ar brofiad
Amser llawn
17/08/2018

Rydym yn recriwtio cynorthwyydd trethi i weithio’n agos fel gweinyddwr gydag adrannau trethi, archwilio a busnes i gynnal gwasanaethau rhagorol i gleientiaid. Prif gyfrifoldebau’r swydd fydd darparu cymorth i gydweithwyr ar faterion trethi sylfaenol, trefnu a blaenoriaethu llwyth gwaith gyda goruchwyliaeth isel gan y rheolwr ac ymdrin â ffurflenni CThEM a gofynion adrodd. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dangos sgiliau cyfathrebu ardderchog, hanes profedig o weithio mewn tîm a phrofiad wrth ddefnyddio Microsoft Office.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP63

Datblygwr Iau Prentis

Abertawe
£16,684 salary
37 awr yr wythnos
23/08/2018

Rydym yn recriwtio datblygwr iau prentis i ymuno â thîm datblygu mewnol. Bydd y swydd hon yn cynnwys defnyddio technoleg o’r radd flaenaf i gyflwyno rhaglenni symudol ac ar y we i’r Adran Drafnidiaeth, gan gyfrannu at ddiogelwch ar y ffyrdd i filiynau o gwsmeriaid ledled y DU. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn mwynhau gweithio gyda TG, datrys problemau a bod yn arloesol wrth greu datrysiadau. Mae ein cleient o hyd yn edrych am ffyrdd o wella meddalwedd a rhaglenni’r DU a bydd yn buddsoddi amser ynoch chi i feithrin y sgiliau sy’n helpu i wneud gwahaniaeth.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd ID: DP62

Gweithiwr Cynhyrchu

Canol Abertawe
£8.18/9.00 yr awr gan ddibynnu ar batrwm sifft
Patrymau siafftau amrywiol rhwng 8:00am a 10:00pm
22/08/2018

Rydym yn recriwtio dros ddosbarthydd ac adwerthwr cynnyrch harddwch electronig. Mae ein cleient yn dymuno cyflogi nifer o Weithwyr Cynhyrchu i ymuno â’i fusnes sy’n tyfu’n gyflym. Bydd y swydd yn cynnwys ymgymryd â nifer o dasgau â llaw ac archwilio, a bydd yr unigolyn yn dysgu pob agwedd ar osod a phecynnu. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn fanwl iawn ac yn gallu gweithio fel rhan o dîm.

Am ragor o wybodaeth am y swydd hon, ffoniwch ni ar 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP54

Prentis Cigydd

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol i Brentisiaid
Amser llawn
22/08/2018

Mae Cigydd yn Abertawe yn chwilio am brentis i weithio yn ei siop yng nghanol y ddinas. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol frwdfrydedd, bydd yn barod i ddysgu a bydd ganddo bersonoliaeth gyfeillgar. Mae’r gallu i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn hanfodol. Nid yw profiad yn angenrheidiol oherwydd darperir hyfforddiant llawn.  Bydd y brentisiaeth yn cynnig cyfle i astudio tuag at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol drwy’r Cynllun Cymhelliant i Gyflogwyr a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac oherwydd hyn, mae cyfyngiad oedran yn berthnasol i’r swydd wag hon. Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 16 ac 19 oed.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 284450.

Cyswllt: Dan Parvin

Cyfeirnod swydd: DP60

Clerc Cyflogres dan Hyfforddiant

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol i Brentisiaid
Amser llawn
24/08/2018

Mae Cyfrifwyr  Ardystiedig Siartredig yn Abertawe yn chwilio am Glerc Cyflogres dan Hyfforddiant i ymuno â’u hadran gyflogres sy’n ehangu. Bydd y cyfrifoldebau’n cynnwys: mewnbynnu data i gyflogres SAGE, gan gysoni taliadau PAYE, cyflwyno gwybodaeth i CThEM a darparwyr pensiwn ac ymdrin ag ymholiadau cyflogres cyffredinol. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol y gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm a bod yn fedrus wrth ddefnyddio Microsoft Office, yn enwedig Word, Excel ac Outlook. Ffefrir profiad mewn SAGE ond nid yw’n hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant llawn.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch 284450.

Cyswllt: Dan Parvin

Cyfeirnod swydd: DP59

Prentis Gweinyddwr

 Abertawe
 £3.70 yr awr (Cyflog Prentis)
  Dydd Llun i ddydd Gwener 9.00am i 5.30 pm
 22/08/2018

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag asiantaeth eiddo annibynnol arweiniol yn ne Cymru.  Mae ein cleientiaid yn chwilio am unigolyn cryf ei gymhelliad a brwdfrydig i ymgymryd â swydd Prentis Gweinyddwr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cynnig gwasanaeth gweinyddol cywir ac effeithlon i holl staff y swyddfa. I’r ymgeisydd iawn, bydd hyfforddiant a’r posibilrwydd o ddatblygu gyrfa. Mae cyfle hefyd i ddatblygu sgiliau drwy’r fframwaith NVQ Lefel 2 Gweinyddu Busnes.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y swydd hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP58

 

Sut i gamu ymlaen yn eich gyrfa – Deg awgrym gan arbenigwr mewn cyflogadwyedd

P’un a’ch bod yn dechrau yn y byd gwaith neu mae’ch swydd bresennol yn mynd ychydig yn ddiflas, gall ychydig o ysgogiad eich helpu i symud ymlaen ar eich llwybr gyrfa dewisol. Dyma ddeg awgrym ar sut y gallwch chi gamu ymlaen yn y gweithle gan Cath Jenkins, Rheolwr Rhaglenni a Phartneriaethau Cyflogadwyedd Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, sef menter Coleg Gŵyr Abertawe sy’n darparu cefnogaeth i bobl ar draws y ddinas sy’n chwilio am gyflogaeth newydd neu gyflogaeth well.  Read more