Dyfodol Mentrus

Dyfodol Mentrus

Menter gan Goleg Gŵyr Abertawe yw Dyfodol Mentrus sydd yn ymgysylltu, annog a chefnogi unigolion sy’n dymuno cael mynediad at lwybrau hunan-gyflogaeth. Mae’r rhaglen yn gweithredu hyd a lled Abertawe ac ar draws ardal Castell-nedd Port Talbot.

Mae’r rhaglen yn hyrwyddo buddion a manteision hunangyflogaeth a chynigir cyfres o weithdai ymgysylltu a datblygu yn ogystal â sesiynau mentora un-i-un. Mae’r cymorth a gynigir yn hyblyg ac wedi’i deilwra yn arbennig ar gyfer eich anghenion. Mae gan y rhaglen bwyslais cryf ar gyngor a chymorth unigol, a drwy weithio â Hyfforddwr Gyrfa penodol, byddwch yn nodi unrhyw rwystrau sy’n ymwneud â hunangyflogaeth ac yn eu goresgyn. Bydd y rhaglen felly yn amrywio o berson i berson, ond gallai gynnwys rhai (neu bob un) o’r gweithgareddau isod:

  • Hyfforddiant a mentora dwys a fydd yn helpu ichi fagu eich hyder, brwdfrydedd, gwydnwch, uchelgeisiau yn ogystal â’ch potensial entrepreneuraidd;
  • Cyngor ar sut i ddatblygu eich syniadau busnes a mynediad at gymorth busnes a mentora;
  • Cymorth i ddatblygu eich cyflwyniadau a’ch sgiliau cyfathrebu busnes;
  • Cyngor ar sut i geisio hyfforddiant neu ardystiadau perthnasol;
  • Cymorth i wella’ch sgiliau datrys problemau, rhyngbersonol a chyfathrebu;
  • Mynediad at brofiad gwaith cysgodol gyda busnesau;
  • Cymorth i reoli cyflyrau iechyd neu anableddau yn y gwaith;
  • Sesiynau ymwybyddiaeth gyda modelau rôl er mwyn ymgysylltu ac ysbrydoli;
  • Cymorth a chyngor ymarferol ar sut i oresgyn unrhyw rwystrau ehangach sy’n gysylltiedig â hunangyflogaeth.

Becky – Astudiaeth Achos

“Mae’r gefnogaeth dwi wedi derbyn gan Steven wedi bod yn amhrisiadwy. Rydw i wedi dysgu llawer ac wedi paratoi’n drylwyr ar gyfer lansio fy musnes. Dwi nawr yn teimlo’nyn fwy sefydlog ar ôl derbyn cymorth ac arweiniad yn yr Hyb.”

Anna – Astudiaeth achos

“Mae’n wych ein bod yn gallu cwrdd yn wythnosol… Gallaf ofyn cwestiynau i chi yn gwybod y byddwch yno bob amser i’w hateb. Mae eich awgrymiadau’n fuddiol tu hwnt… Dwi’n teimlo’n fwy hyderus ac mae gen i’r sgiliau nawr i weithio ar fy musnes bob wythnos… diolch am eich cefnogaeth ardderchog.”

Adborth Partneriaid – CEM Abertawe

“Roedd gweithdy Dyfodol Mentrus yn hynod o effeithiol. Yn ôl y grŵp, roedd y sesiwn yn agoriad llygad i’r rheini sy’n dymuno dilyn llwybr hunangyflogaeth, ac esboniwyd hefyd y gweithdrefnau’n glir. Derbyniwyd adborth cadarnhaol hefyd gan y rheini nad oeddent yn ystyried hunangyflogaeth fel opsiwn. Roedd gweithgareddau’r sesiwn yn unigryw iawn o’u cymharu â phartneriaid eraill ac roedd y grŵp yn hoff iawn o hyn. Roedd y grŵp wedi ei chael hi’n hawdd i uniaethu â Steve, ac roedd ei natur addfwyn a phwyllog wedi ysgogi amgylchedd positif iawn i’r sesiwn.”

Cysylltu


Hyb Cyflogaeth
37 Ffordd y Brenin (llawr cyntaf)
Abertawe
SA1 5LF
01792 284450

Amserau agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener
9.30am – 3.30pm

Anfon neges atom

Cerys Howells