David Edwards

Mae ôl-ddoethineb yn beth hyfryd, ond beth oedd pobl wedi eisiau ei wybod pan oeddent yn oedolion ifanc?

Eisteddon ni lawr gydag un o’n Hyfforddwyr Gyrfa, David Edwards, i siarad am ddysgu o’r gorffennol, edifarhau rhai penderfyniadau ac ymfalchïo ym mha mor bell rydych chi wedi dod. A’r canlyniad?  Stori iachusol o onest gyda chyngor gwych sydd werth ei ystyried, beth bynnag bo’ch oedran.

Wnaethoch chi ddilyn Addysg Uwch neu Bellach?

Dechreuais i radd mewn geneteg oherwydd fy mod i wastad wedi dwlu ar wyddoniaeth, ond dysgais i’n gyflym nad oedd yr amgylchedd academaidd i fi ac nad oedd yn addas i’m harddull i o ddysgu. Roeddwn i’n dwlu ar y rhyddid a’r annibyniaeth a roddodd y brifysgol i mi, ond roeddwn i’n ysu am ddechrau gweithio a chael mwy o ryddid o ran dechrau fy ngyrfa’n syth. O ganlyniad, edrychais i am brentisiaeth gweinyddu busnes a dechreuais i weithio i Gyngor CNPT pan oeddwn i’n 19 oed. Dyma oedd fy mhlas cyntaf o waith ‘go iawn’ mewn swydd gefnogi, a dyma le ces i ymdeimlad o foddhad, balchder a phwrpas, sef teimladau doeddwn i bendant ddim wedi’u teimlo o’r blaen!

Beth yw’r un peth fyddech chi wedi eisiau gwybod pan oeddech chi’n ifanc?

Byddwn i wedi hoffi sylweddoli mai gweithio gyda phobl a’u helpu oedd y llwybr gyrfa roeddwn i am ei ddilyn. Doeddwn i byth yn wirioneddol wedi gadael i fy hun ystyried bod hynny’n bosib oherwydd roeddwn i’n meddwl bod yn rhaid i mi lynu wrth yr hyn a hysbysebwyd i mi, sef swyddi â thâl isel ar lefel isel. Roedd y rhain yn wych pan oeddwn i’n ifanc er mwyn cadw’r arian yn llifo i mewn ond, yn y pendraw, roeddwn i am wneud mwy ac roeddwn i’n gwybod fy mod i’n gallu.

Oes unrhyw benderfyniadau gyrfa rydych chi’n eu hedifarhau?

Bendant! Rhai o’r penderfyniadau gwaethaf dw i wedi’u gwneud oedd aros mewn swyddi a oedd yn fy ngwneud yn anhapus. Dw i wedi cael sawl swydd sydd wedi fy ngwneud i fi deimlo’n rhwystredig ac yn anfodlon. Roeddwn i’n aml yn teimlo fy mod i’n gaeth i’r swyddi hyn, bob amser yn chwilio am ffordd allan, ac mae hyn wedi fy ngwneud yn fwy penderfynol o ddod o hyd i swydd dw i’n ei mwynhau. Mae mor hawdd i deimlo dan bwysau i gael unrhyw swydd oherwydd bydd pobl yn aml yn anghofio gofynion y swydd. Mae yna fyd o gyfleoedd ar eich cyfer, a does dim rhaid i chi aberthu’ch hapusrwydd ar gyfer eich gwaith. Mae’n bosib cael popeth a, diolch i’r broses ddysgu hon, mae gen i bopeth nawr. Dw i’n teimlo fy mod i’n cael fy ngwerthfawrogi, dw i’n hapus a dw i’n cael anogaeth o’r tîm cefnogol dw i’n rhan ohono.  Os nad ydych chi yno eto, daliwch ati – fe fydd yn digwydd.

Amgrwm pwysicaf wrth ymgeisio am swyddi?

Dw i wastad wedi edmygu pobl sy’n camu y tu allan i’w tir cyffyrddus drwy ymgeisio am swyddi y tu hwnt i’w profiad a’u set o sgiliau. Dw i ddim yn golygu swyddi nad oes unrhyw obaith gyda nhw o’u cael, ond swyddi uchelgeisiol sy’n gwthio pobl ymhellach na’u galluoedd. Doedd yr hunangred hon ddim gen i o’r blaen, a dyma rywbeth dw i yn gweithio arno o hyd. Felly fy amgrwm pwysicaf i fyddai i gredu yn eich hunan a’ch galluoedd. Peidiwch â bod ofn i drio, a defnyddiwch unrhyw gamgymeriadau rydych chi’n eu gwneud yn gyfle i chi geisio eto a gwneud yn well.

Beth yw’ch cyngor euraidd?

Byddwch yn hyderus a chredwch ynoch chi eich hun. Os ydych chi am rywbeth digon, mae’n rhaid gwneud popeth i’w gael. Mae dod o hyd i’ch swydd ddelfrydol yn bosib a bydd yn digwydd – dw i’n dystiolaeth o hynny! Peidiwch â bod yn hunanfodlon: nid yw pethau gwych yn dod o dir cyfarwydd!

Mae David yn un o’n Hyfforddwyr Gyrfa yn ein safle Canolfan Ffordd y Brenin. Mae’n hyfforddwyr yn cynnig cefnogaeth un i un wedi’i theilwra, gan helpu pobl gyda’u hanghenion cyflogadwyedd a gyrfa. Cysylltwch i weld yr hyn gallwn ni ei wneud i chi: 01792 284450.