• BJBF Team

Cwrdd â’r Tîm

Cath Jenkins

Cath Jenkins

Cyfarwyddwr Cyflogadwyedd

Mae gan Cath brofiad helaeth mewn strategaeth cyflogaeth, polisi a datblygu rhaglenni. Ar ôl gweithio ym maes cyflogadwyedd a sgiliau ers dros 20 mlynedd, mae ganddi angerdd dros wella bywydau pobl trwy waith ystyrlon, datblygu sgiliau a hyrwyddo gyrfa.

Fel arweinydd tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, mae Cath yn gosod cyfeiriad strategol y rhaglen ac mae bob amser yn meddwl am ffyrdd newydd o wella, ehangu ac arloesi wrth ddarparu cymorth cyflogaeth.

Y tu allan i’r gwaith, fel arfer bydwch yn gweld Cath yn gwylio chwaraeon o ryw fath gyda rygbi, pêl-droed, athletau, beicio, Fformiwla 1, paffio, criced a golff ymysg ei hoff gampau!

Mark James

Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd

Mae gan Mark dros ddegawd o brofiad fel ymgynghorydd hyfforddiant corfforaethol, gan weithio gyda’r gymuned fusnes ar bob lefel i ddarparu atebion recriwtio a hyfforddiant. Mae ganddo brofiad o ddatrys anghenion recriwtio busnesau, gan gynnwys dylunio rhaglenni hyfforddiant addysgol sy’n cynyddu cynhyrchedd. Mae ganddo gysylltiadau da â byd busnes, a dealltwriaeth gadarn o’r economi leol ar ôl gweithio trwy gylchoedd busnes amrywiol.

Mae Mark wrth law i gynnig amrywiaeth o gymorth i fusnesau, gan gynnwys recriwtio a chynllunio ar gyfer olyniaeth a mapio a datblygu llwybrau dilyniant staff.

Y tu allan i’r swyddfa, mae Mark yn athletwr brwd ac yn ystod y blynyddoedd mae wedi cwblhau marathonau Berlin a Llundain.

Darllenwch stori gyrfa Marks yma

Mark James
James Bevan

James Bevan

Cydlynydd Prosiect

Mae James wedi treulio ei yrfa gyfan yn gweithio ym maes cyflogadwyedd a hyfforddiant, ac mae hyn wedi rhoi gwybodaeth helaeth iddo am dueddiadau cyflogaeth a’r farchnad lafur leol sy’n datblygu. Fel un o’n cydlynwyr prosiect, mae profiad James yn ei alluogi i sicrhau bod ein rhaglen yn greadigol, yn rhyngweithiol ac ar flaen y gad o ran cymorth cyflogadwyedd arloesol.

Mae ymagwedd James tuag at reolaeth yn ddeinamig ac yn ymarferol, ac mae’n gweithio’n agos gyda’r tîm i sicrhau eu bod yn darparu cymorth o’r radd flaenaf sydd yn gyfredol ac, yn bwysicaf oll, yn sicrhau bod cleientiaid yn cael gwaith neu’n symud ymlaen i swyddi sy’n fwy addas i’w sgiliau a’u priodoleddau.

Y tu allan i’r gwaith, mae James yn hoffi meddwl ei fod yn unigolyn sy’n ymwybodol o iechyd, ond mae’n mwynhau ei fwyd ychydig yn ormodol ac mae’n llawn hwyl wrth drafod y pwnc hwn!

Darllenwch stori gyrfa James yma

Sian James

Cydlynydd Prosiect

Mae Sian wedi gweithio gyda Choleg Gŵyr Abertawe er 2010 ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth am gydymffurfiaeth, yn benodol cydymffurfiaeth gysylltiedig â phrosiectau a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop lle mae wedi goruchwylio prosiectau gwerth mwy na £31M.

Gan weithio ochr yn ochr â James fel cydlynydd prosiect, mae Sian yn gyfrifol am greu cysylltiadau cryf â phartneriaid, cyflogwyr a chleientiaid. Bydd hefyd yn gweithredu prosesau, systemau ac adnoddau rhaglenni i sicrhau darpariaeth effeithiol, hir oes a chynaliadwyedd gwasanaeth deinamig a rhyngweithiol ar gyfer y di-waith a phobl a dangyflogir.

Y tu hwnt i’r gwaith, Sian yw ein seren y llwyfan a’r sgrin, ac mae hi’n hoffi troedio’r llwyfan gyda grwpiau dramatig amatur lleol. Gyda’i hymagwedd unigryw, mae hi eisoes yn llysgenhades lafar wych ar gyfer llwyddiant y prosiect.

Louise Dempster

Ymgynghorydd Gweithlu

Mae gan Louise dros 15 mlynedd o brofiad yn y sector cyflogadwyedd gan weithio gyda chyflogwyr a cheiswyr gwaith fel ei gilydd. Mae Louise wedi helpu cyflogwyr ar eu taith i fod yn hyderus wrth roi sylw i anabledd ac mae wedi sefydlu nifer o bolisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.

A hithau’n gynghorydd gweithlu, mae gan Louise brofiad helaeth o helpu amrywiaeth o gyflogwyr. Mae hi’n ymroddedig i feithrin cysylltiadau gwaith cynhyrchiol â chyflogwyr a phartneriaid lleol, ac mae wrth ei bodd yn cael coffi a chlonc, gan weithio trwy faterion busnes hanfodol megis recriwtio a chadw staff.

Pan nad yw yn y swyddfa, mae Louise wrth ei bodd yn treulio amser gyda’i theulu a’i dau blentyn egnïol iawn. Ar benwythnosau, mae Louise yn mwynhau gwersylla (i fod yn fwy penodol, glampio!), ac mae ganddi bleserau euog iawn gan gynnwys TOWIE a Love Island.

Darllenwch stori gyrfa Louise yma

David Freeman

Ymgynghorydd Gweithlu

Cyn ymuno â thîm GSGD, bu Dave yn gweithio’n y sector manwerthu am dros 20 o flynyddoedd, gyda dros 12 o’r blynyddoedd hynny mewn rôl Uwch Rheolwr Adnoddau Dynol. Mae gan Dave wybodaeth a phrofiad eang o weithio mewn amryw o leaoliadau ledled y wlad i un o manwerthwyr mwyaf y DU, ac hefyd y profiad o fod yn bwynt cyswllt i dros 350 o aelodau o staff. Gyda’r hanes yma felly, ynghyd a bod yn aelod o CIPD, Dave yw’n dyn sy’n gwybod ei bethau am faterion Adnoddau Dynol sy’n ymwneu â gwaith.

Yn gweithio fel Ymghynghorydd Gweithlu, mae Dave yn gallu cynnig sgiliau AD arbenigol i’r tîm, ac mae’n ymrwymedig i gefnogi ystod eang o fusnesau ar draws yr ardal gyda phrofiad cynhwysfawr, ac arbenigedd mewn datblygu a chynllunio materion sy’n ymwneud ag Adnoddau Dynol.

Ar ôl oriau gwaith, mae Dave yn hoff o feicio lan a lawr mynyddoedd De Cymru a threulio amser gyda’i blant a’r bartner, Bethan.

Beth Fisher

Beth Fisher

Ymgynghorydd Gweithlu

Mae gan Beth brofiad helaeth ym maes cyflogadwyedd ac mae wedi bod yn hynod o lwyddiannus mewn amrywiaeth o swyddi sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn amrywio o gwmnïau o’r radd flaenaf i gwmnïau annibynnol llai. Mae Beth yn llawn gwybodaeth o ran darparu strategaethau cyflogaeth i weddu i gyflogwyr a’u hanghenion busnes ac mae hi bob amser yn cymryd yr amser i ddarparu’r atebion gorau posibl i unrhyw broblemau.

Fel ymgynghorydd gweithlu, mae Beth yn edrych ymlaen yn fawr at ddod â’i holl sgiliau a’i phrofiad ynghyd yn ogystal â gwella ei harbenigedd ymhellach. Cryfder Beth yw meithrin perthnasau proffesiynol ystyrlon ac mae hi’n angerddol dros weithio’n agos gyda busnesau i ddarparu gwasanaeth eithriadol.

Yn ei hamser hamdden, mae Beth wrth ei bodd yn cerdded ar hyd llwybrau arfordirol Bro Gŵyr gyda’i theulu, ac mae’n gwneud gwaith gwirfoddol yn cynnal archwiliadau cartref i elusen achub cŵn bocser, a dyna ble wnaeth hi fabwysiadu ei bocser teircoes, Roxy.

Zoe Williams

Ymgynghorydd Gweithlu

Mae Zoe wedi gweithio ym maes recriwtio a chyflogadwyedd am dros 17 mlynedd, gan ddod â chyfoeth o wybodaeth i’r tîm. Arweiniodd ei diddordeb mewn cyflogadwyedd at newid gyrfa i’r sector lles-i-waith yn Abertawe, gan weithio gyda phobl ddi-waith tymor byr a hirdymor i’w helpu i gael gwaith cynaliadwy. Ar ôl pedair blynedd yn y sector hwn, symudodd Zoe i elusen cydraddoldeb rhywiol a oedd wedi gwella ei hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Bellach mae pennod newydd yn dechrau, ac wrth ddefnyddio ei phrofiad o sectorau cyflogadwyedd lluosog, bydd Zoe yn gweithio gyda chyflogwyr i roi cyngor manwl i fusnesau ar faterion cynllunio a datblygu’r gweithlu.

Pan nad yw’n gweithio, mae Zoe wrth ei bodd yn cefnogi’r Gweilch a Chlwb Pêl-droed Portsmouth neu mae hi i’w gweld yn cerdded yn y mynyddoedd ac ar hyd llwybrau arfordirol yn Abertawe. Mae Zoe yn aelod bywiog o’r tîm, yn aml byddwch yn ei chlywed cyn ei gweld diolch i’w chwerthiniad enwog ac anhygoel!

Darllenwch stori gyrfa Zoe yma

Zoe Williams
Emma Wood

Emma Wood

Ymgynghorydd Gweithlu

Mae Emma wedi gweithio ym myd cyflogaeth ac anabledd dros yr 16 mlynedd diwethaf ochr yn ochr â chefnogi ei gŵr i redeg ei fusnes adeiladu. Mae gan Emma brofiad helaeth o weithio yn y sector lles-i-waith, gan arbenigo mewn cefnogi cwsmeriaid anabl.

Yn gyfeillgar, yn optimistaidd ac yn agos-atoch, mae cryfderau Emma yn cynnwys cyflogadwyedd, arweiniad gyrfaoedd a hygyrchedd digidol. Mae gan Emma wybodaeth anhygoel o werthfawr o ran ei hymwybyddiaeth o’r anghenion ychwanegol sydd ar bobl anabl a hefyd y cymorth sydd ei angen ar gyflogwyr i sicrhau bod yr aelodau staff hyn yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi yn y ffordd orau bosibl.

Mae Emma yn dwlu ar weithgareddau awyr agored ac yn mwynhau rhedeg ar hyd llwybrau a ffyrdd, gwylio’r Elyrch a threulio amser yn cymdeithasu gyda ffrindiau.

Dan Parvin

Ymgynghorydd Gweithlu

Golygodd cefndir Dan mewn addysg a gwasanaethau i ysgolion y bu’n bosib iddo ddilyn gyrfa mewn helpu pobl ifanc i wireddu eu dyheadau gyrfa. Yn ei swydd ddiwethaf, dringodd Dan yr ysgol i fod yn Bartner Recriwtio Arweiniol i un o ddarparwyr CPA mwyaf Cymru a de-orllewin Lloegr.  Wedi cael llwyddiant yn ei ymdrechion recriwtio blaenorol, mae’n gyffrous i drosglwyddo ei sgiliau ac ehangu ar ei alluoedd.

Mae Dan yn ymfalchïo yn ei ymagwedd frwdfrydig a dymunol, yn enwedig wrth helpu i roi unigolion ar ben ffordd yn y byd gwaith. Fel Ymgynghorydd Recriwtio, bydd Dan yn rhoi cyngor wedi’i deilwra i gwmnïau ac unigolion, gan sicrhau bod y ddau barti’n llwyddo i gael y canlyniadau mwyaf llwyddiannus.

Pan na fydd yn y gwaith, mae Dan yn ymddiddori mewn cerddoriaeth, ffitrwydd a choginio. Mae’n dilyn Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac yn chwarae i’w dîm rygbi lleol, Clwb Rygbi Uplands Abertawe. Os nad yw’n chwarae’r gitâr neu ar y cae rygbi, gallwch ddod o hyd iddo fel arfer ar lwybrau arfordirol penrhyn Gŵyr.

Samantha Crowley

Cydlynydd Ymgysylltu Cyflogadwyedd

Mae gan Sam radd mewn Llenyddiaeth Saesneg, ac angerdd dros ysgrifennu. Hi yw ein harbenigwraig y cyfryngau cymdeithasol sydd wrth ei bodd yn creu a chyflwyno cynnwys i gysylltu â phobl o gwmpas y byd. Mae hi bob amser yn cynnig ymagwedd bersonol ac mae ei chryfderau’n cynnwys moeseg gwaith penderfynol a phendant ac agwedd gyfeillgar a chadarnhaol.

Mae Sam yn mwynhau mynd i galon busnes a’r bobl a’r syniadau y tu ôl iddo, a hi yw’r ferch i gysylltu â hi os oes angen cynllunio neu drefnu rhywbeth. Mae hi’n cyfaddef bod ganddi obsesiwn â rhestrau, nodiadau ‘post-it’ ac amserlenni, Sam yw’r fenyw sy’n gwybod sut i wneud i bethau ddigwydd.

Y tu allan i’r swyddfa, mae Sam yn hoffi coginio (a bwyta!) a threulio amser gwerthfawr gyda’i theulu a’i ffrindiau. Mae hefyd yn gefnogwraig chwaraeon frwd, yn chwarae pêl-rwyd yn rheolaidd ac yn mwynhau mynd i weld gemau rygbi neu bêl-droed.

Matthew Richards

Hyfforddwr Gyrfa

Mae gan Matt brofiad sylweddol o gontractau lles-i-waith ac mae wedi ennill ystod o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy ym maes recriwtio. Mewn rolau blaenorol, mae Matt wedi datblygu amrywiaeth o systemau a phrosesau i sicrhau ei fod yn cynorthwyo ei gleientiaid yn y ffordd fwyaf effeithiol a llwyddiannus bosibl. Mae Matt bellach yn gallu defnyddio ei ymwybyddiaeth a’i ddealltwriaeth i ddarparu strwythur cymorth newydd ac arloesol ar gyfer cleientiaid a busnesau fel ei gilydd.

Fel hyfforddwr gyrfa, bydd Matt yn darparu gwasanaeth pwrpasol sydd wedi’i deilwra i bob unigolyn sy’n cerdded drwy’r drws. Mae’n frwd dros gynnydd cadarnhaol ac yn ymroddedig i ddarparu dull unigryw o gynnig cyngor ar gyflogadwyedd ac mae’n wirioneddol ymrwymedig i helpu pobl i dyfu, datblygu a chyflawni eu nodau, beth bynnag fo’r nodau hynny.

Mae Matt yn gefnogwr mawr o Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac yn fwy aml na pheidio ar y penwythnosau gallwch ei weld i lawr yn Stadiwm Liberty neu i ffwrdd ar gyfer gemau oddi cartref yn cymeradwyo’r tîm.

Matthew Richards

Alyson Harrington

Uwch Ymgynghorydd Recriwtio

Ar ôl gweithio yn y diwydiant recriwtio a hyfforddi am 25 o flynyddoedd, daw Alyson â chyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd i’r rhaglen. Mae rhan fwyaf o brofiad Alyson wedi bod ar lefel weithredu uwch rheoli, mewn amryw o asiantaethau recriwtio, yn ogystal â chwmnïau o bob sector megis: y sector gyhoeddus, breifat, addysg, a sefydliadau dielw. Mae Alyson hefyd wedi gweithio ar nifer o brosiectau cyflogadwyedd cyllidol, gan helpu a chynorthwyo unigolion sy’n dychwelyd i fyd gwaith.

Yn ôl Alyson, a’i phrofiad o weithio yn y byd recriwtio a chyflogadwyedd, does dim byd yn well na gweld unigolyn yn llewyrchu a chyrraedd ei botensial yn y gweithle. Mae’n hyrwyddwr brwd o ddatblygiad proffesiynol a phenderfynodd ychydig o flynyddoedd yn ôl astudio rhan amser ar gyfer ei CIPD. Mae cael cymhwyster safonol wedi ei galluogi i ehangu ei gwybodaeth a’i phrofiad o fewn maes yr Adnoddau Dynol, sydd wrth gwrs, yn faes sy’n esblygu’n barhaus.

Yn ei amser hamdden, mae Alyson yn hoff o dreulio amser gyda’i theulu a’i ffrindiau. Mae Alyson hefyd yn hoffi coginio, bwyta, cymdeithasu a threulio amser yn troedio dinasoedd Ewropeaidd.

Bev Haigh

Hyfforddwr Gyrfa

Gwylwyr y Glannau EM yw prif gefndir Bev, lle bu’n cydlynu gweithgareddau chwilio ac achub am bron i 20 mlynedd. Pan glywodd y byddai’n cael ei diswyddo, penderfynodd Bev ail-hyfforddi fel athrawes mewn addysg a hyfforddiant i oedolion, a chwblhaodd ei Thystysgrif Broffesiynol mewn Addysg yn 2016.

Ers cwblhau ei hyfforddiant, mae Bev wedi gweithio yn y sector cyflogadwyedd lle mae wedi cefnogi pobl i weithio yn ardaloedd Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe. Ers cael ei diswyddo, mae Bev yn angerddol dros gefnogi’r rheiny mewn sefyllfaoedd tebyg i wneud y newidiadau cadarnhaol sydd eu hangen i gael gwaith eto neu ail-hyfforddi a dysgu sgiliau newydd.

Pan nad yw hi’n helpu ei chleientiaid, mae Bev yn mwynhau rhedeg a chadw’n heini ac mae wrth ei bodd yn treulio amser gyda’i theulu a’i chŵn.

Bev Haigh
Ade-Howell

Ade Howell

Hyfforddwr Gyrfa

Mae gan Ade wyth mlynedd o brofiad mewn rhaglenni lles-i-waith sy’n helpu’r di-waith hirdymor, yn benodol cyn-droseddwyr, cyn-filwyr a hawlwyr budd-daliadau salwch. Mae Ade ar flaen y gad o ran cyflogadwyedd ac mae’n angerddol dros gefnogi cleientiaid mewn ffordd arloesol a phersonol.

Yn ei rôl fel hyfforddwr gyrfa, mae Ade yn hynod optimistaidd o ran helpu pobl i gael gwaith ac mae bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd a hwyliog o gynorthwyo pobl. Ade yw’r dyn i gysylltu ag ef os ydych yn gobeithio gwneud rhywfaint o gynnydd cadarnhaol, mewn unrhyw agwedd ar eich bywyd – gall gynnig llawer o gyngor defnyddiol a chanllawiau ymarferol.

Y tu allan i’r swyddfa, mae Ade yn ymddiddori mewn rygbi – mae’n gweithio fel Cyfarwyddwr  Rygbi Menywod ar gyfer y Gweilch ac fel Cydlynydd Cystadlaethau Undeb Rygbi Cymru. Mae Ade yn mwynhau cerdded o gwmpas y cae yn hel atgofion ac yn esgus bod yn chwaraewr!

Darllenwch stori gyrfa Ade yma

Angela Davies

Hyfforddwr Gyrfa

Mae gan Angela yrfa hir ac amrywiol ym maes cyflogadwyedd wedi gweithio yn y sector ers 2003. Gweithiodd Angela ar y Fargen Newydd i bobl ag anableddau gyda Shaw Trust tan 2011, gan weithio gyda phobl ag anableddau neu a oedd yn dod o gefndiroedd difreintiedig a’u grymuso i ddychwelyd i gyflogaeth addas.

Symudodd Angela i TGB Learning gan weithio gydag amrywiaeth o gleientiaid ar y Rhaglen Waith. Yma, ymgymhwysodd fel hwylusydd Cynllunio Camau ar gyfer Adfer Iechyd, gan helpu pobl i feithrin dulliau o gryfhau lles er mwyn gwella eu bywydau. Mae Angela’n frwdfrydig iawn dros helpu pobl i gyflawni eu potensial llawn a bydd yn defnyddio ei holl brofiad yn ei rôl fel Hyfforddwr Gyrfa i barhau i gefnogi pobl ar eu taith.

Treuliodd Angela bron 11 o flynyddoedd yn byw ac yn gweithio yn Sydney nes iddi ddychwelyd i Abertawe ym 1999. Mae’n fegan ac yn dwlu ar anifeiliaid ac mae’n rhannu ei chartref â 3 chath a achubwyd. Mae Angela’n dwlu ar goginio, cerddoriaeth fyw, darllen, triniaethau naturiol a myfyrio yn ogystal â cherdded a chael hwyl gyda ffrindiau.

Jo Bailey

Hyfforddwr Gyrfa

Mae gan Jo hanes gyrfa diddorol iawn, gan amrywio o weithio gyda Chanolfan Byd Gwaith fel Swyddog Gweinyddu i weithio yn y Weinyddiaeth Amddiffyn fel Rheolwr Swyddfa. Yn ei swydd ddiweddaraf, gweithiodd Jo yng Ngharchar ei Mawrhydi Abertawe yn yr Hwb Gweithgareddau lle bu’n gyfrifol am glustnodi’r llwybrau gwaith cywir i garcharorion er mwyn eu hatal rhag aildroseddi.

Yn ei rôl fel Hyfforddwr Gyrfa, bydd Jo yn defnyddio ei holl sgiliau wrth helpu i baratoi pobl i gael mynediad i’r byd gwaith neu ddychwelyd iddo. Gan adeiladu ar ei phrofiad helaeth yn gweithio gyda chyn-droseddwyr, bydd Jo yn canolbwyntio ar sicrhau bod pob unigolyn yn cael ei gefnogi yn y ffordd orau bosib.

Y tu allan i’r gwaith, mae Jo yn dwlu ar ffotograffiaeth, cerddoriaeth a mynd i gyngherddau. Mae hi hefyd yn mwynhau mynd am dro ar y traeth dros y penwythnos a gofalu am ei chath achub, Olly. Wedi bod yn gyd-yrrwr ralïo yn y gorffennol, Jo yw’r person mwyaf mentrus yn ein plith ac mae wedi gwneud ralïau ceir ledled y DU, gan gynnwys ar Ynys Manaw.

Lisa Thomas

Hyfforddwr Gyrfa

Mae Lisa wedi cael gyrfa amrywiol a chyffrous, wedi gweithio fel Asiant Teithio am dros 20 mlynedd. Mae cael y cyfle i deithio’r byd wedi rhoi digonedd o brofiad i Lisa wrth ymdrin ag amrywiaeth eang o bobl ar sail 1 i 1. Mae gan Lisa bob amser ymagwedd anfarnol ac mae’n ffynnu wrth gefnogi cleientiaid.

Mae Lisa’n hynod frwdfrydig pan ddaw i ysbrydoli eraill ac mae ganddi ymagwedd fywiog ac optimistig at unrhyw heriau y mae’n eu hwynebu. Mae’n sicrhau y caiff unrhyw gleient y mae’n gweithio gydag ef yn flaenoriaeth iddi a bod anghenion y cleient hwnnw ym mlaen ei meddwl. Mae Lisa’n gyffrous iawn am ei rôl newydd fel Hyfforddwr Gyrfa ac mae’n edrych ymlaen at ddefnyddio ei phrofiad amrywiol i sicrhau bod pobl yn derbyn y gefnogaeth fwyaf effeithiol gydag ychydig o hwyl ac mewn ffordd gadarnhaol iawn.

Mae Lisa’n hoffi treulio ei phenwythnosau mewn ffordd actif iawn ac mae’n aml yn marchogaeth ceffylau, yn caiacio ac yn cerdded gyda’i thri chi. Canolbwynt bywyd Lisa yw ei theulu ac mae hi hapusaf wrth goginio i bawb o amgylch bord y gegin. Ffaith ddiddorol am Lisa yw y mae’n gallu adrodd yr wyddor tuag yn ôl – rhowch brawf iddi!

Julie Bowen

Ymgynghorydd Recriwtio

Mae gan Julie dros 17 mlynedd o brofiad yn y sector Cyngor ac Arweiniad, gan weithio i Yrfa Cymru a Choleg Gŵyr i wreiddio cyflogadwyedd mewn ysgolion a cholegau a hwyluso ymyriadau sy’n canolbwyntio ar waith gyda grwpiau ac unigolion, gan eu galluogi i gyflawni eu potensial llawn.

Fel rhan o’r tîm recriwtio, mae Julie yn manteisio ar brofiad i arwain cleientiaid drwy bob agwedd o reoli gyrfa er mwyn creu cysylltiadau, meithrin perthnasoedd a pharu ymgeiswyr yn llwyddiannus a sicrhau cyflogaeth arwyddocaol iddynt.

Pan fydd yn ymlacio, mae Julie yn mwynhau teithio ac ymchwilio i leoedd newydd i ymweld â nhw. Ar y penwythnos, mae’n llon ei byd yn coginio prydau o fwyd blasus ac eistedd i’w bwyta gyda’i theulu sy’n parhau i dyfu.

Darllenwch stori gyrfa Julie yma

Ffion Roberts

Gweinyddwr/Derbynnydd

Mae Ffion yn hynod frwdfrydig dros helpu pobl ac hyd yn hyn, mae ei gyrfa wedi cylchdroi o amgylch cyflwyno gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid mewn amrywiaeth o swyddi. Yn ei swydd flaenorol fel Cynghorydd Gwasanaethau i Gwsmeriaid, datblygodd Ffion sgiliau a phrofiad gwerthfawr tra’n gweithio mewn amgylchedd uchel ei gyflymder a oedd yn canolbwyntio ar gwsmeriaid.

Fel ein Derbynnydd a’n Swyddog Cefnogi Gweinyddol, mae Ffion yn sicrhau bod ein swyddfa’n gweithredu mor esmwyth a hwylus â phosib yn ddyddiol. Mae Ffion yn hawdd i fynd ati, yn gyfeillgar ac yn garedig ac mae ei gallu a’i brwdfrydedd i helpu pobl yn ei gwneud yn llysgennad gwych i’r rhaglen.

Mae Ffion yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae’n mwynhau cwrdd â phobl newydd a siarad yn Gymraeg ac yn Saesneg. Pan nad yw hi’n gweithio, mae Ffion ym mwynhau nofio, darllen a threulio amser gyda’i ffrindiau agos a’i theulu. Mae gan Ffion hefyd radd mewn Celf Gain o Brifysgol Aberystwyth. Un o hoff ddiddordebau Ffion yw mynd am anturiaethau cerdded hir gyda’i phartner a’i gwr yn y dyfodol agos, Kyle.