Gweinydd/Derbynnydd

Ffordd y Brenin, Abertawe
£16,881.00 – £18,797.00 y flwyddyn
Amser llawn
20/06/2018

Rydym yn recriwtio unigolyn proffesiynol ac uchel ei gymhelliad i gefnogi rhaglen gyflogadwyedd hynod lwyddiannus Coleg Gŵyr Abetawe, Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol. Y Gweinydd/Derbynnydd fydd y pwynt cyswllt cyntaf i gleientiaid ac ymwelwyr i safle Ffordd y Brenin a bydd yn darparu cefnogaeth weinyddol gyffredinol i staff yn Ffordd y Brenin.

Bydd gennych ddealltwriaeth o sefydlu a chynnal systemau gweinyddol cywir, byddwch yn fedrus wrth ymdrin â holl becynnau Microsoft Office ac, yn ddelfrydol, bydd gennwch brofiad blaenorol o rôl sy’n ymdrin â chwsmeriaid. Mae sgiliau trefnu, cyfathrebu a Chymraeg yn hanfodol, ynghyd â’r gallu i ddatrys problemau a blaenoriaethu. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn siarad Cymraeg hyd at Lefel 4 o ran gwrando a siarad.

 

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP47

Rheolwr Rhaglen Gyflogadwyedd

Ffordd y Brenin, Abertawe
£34,223.00 – £38,351.00 y flwyddyn
Amser llawn
22/06/2018

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Choleg Gŵyr Abertawe fel Rheolwr i oruchwylio’r rhaglen gyflogadwyedd hynod lwyddiannus ‘Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol’ o ddydd i ddydd. Byddwch yn darparu arweiniad a chyfeiriad i dîm o 20 o weithwyr, yn ogystal â rheoli cyllideb y rhaglen, systemau rheoli gwybodaeth a goruchwylio datblygiad y gwasanaethau recriwtio ac is-wasanaethau. Gan gymryd rôl arweiniol, byddwch yn gweithio gyda chyflogwyr, sefydliadau partner ac asiantaethau i fanteisio ar gyfleoedd busnes/recriwtio ac ysgogi dadansoddiad effeithiol o bolisïau datblygol  Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i lywio gweithgareddau cyflogadwyedd y dyfodol.

Mae hon yn rôl heriol ond gwerthfawr sydd angen amrywiaeth o sgiliau, gan gynnwys sgiliau cyfathrebu, dylanwadu, rheoli pobl ac arwain pobl ardderchog, ynghyd â chraffter masnachol.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd ID: DP46

Gweinydd (Prentis)

Parc Ynni Baglan
£3.70 yr awr (cyflog prentisiaeth)
35 awr yr wythnos – gweithio hyblyg ar gael
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Gweinydd (Prentis) i ymuno ag Yswiriwr Amddiffyn Arbenigol. Mae’n cleient yn ymfalchïo yn y safon o wasanaeth i gwsmeriaid rhagorol mae’n ei chynnig i bob unigolyn neu fusnes. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle i dyfu gyda’r busnes dros amser. Dyma gyfle arbennig i rywun sy’n chwilio am ei rôl gyntaf mewn swydd weinyddu. Oherwydd y cynllun cyllido prentisiaeth, rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 16 ac 19 oed.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB32

Goruchwyliwr Sifft

Abertawe
Dibynnu ar brofiad
Amser llawn – mae angen gweithio dros y penwythnos a chyda’r hwyr
15/07/2018

Rydym yn recriwtio ar ran dosbarthwr hufen iâ eiconig yn Abertawe. Maent yn chwilio am Oruchwylydd Sifft i ymuno â’u tîm delfrydol! Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn llawn egni, yn mwynhau amgylchedd gwaith prysur a byddant yn ymfalchïo yn gweini cwsmeriaid. Byddant yn chwilio am yrfa ym maes arlwyo/adwerthu. Rhoddir cyfle i’r ymgeisydd symud ymlaen cyhyd â’i fod yn fodlon gweithio’n galed ar ei gyfer.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP51

Glanhäwr

Treforys a Fforestfach
Yn uwch na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Rhan-amser
21/06/2018

Rydym yn recriwtio i fusnes glanhau teuluol bach. Mae ein cleient yn chwilio am lanhäwr rhan-amser. Byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn glanhau i ddau westy yn Nhreforys ac yn Fforestfach. Byddai’r prif ddyletswyddau’n cynnwys: newid cynfasau, gwneud gwelyau, hwfro a thynnu llwch i’r safon uchaf. Byddai profiad mewn rôl lanhau yn fantais ond darperir hyfforddiant llawn.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod swydd: JB33

Derbynnydd (Prentis)

Sgiwen
£3.70 yr awr – cyflog prentis
Dydd Llun i ddydd Gwener 9:00am – 5:00pm
Parhaol

Rydym yn recriwtio derbynnydd (prentis) i weithio i un o ddarparwyr arweiniol llogi faniau a hurio contract y DU. Prif ddiben y swydd hon yw sicrhau dyletswyddau derbynfa effeithiol i’r adran Perthnasoedd Cleientiaid a’i strategaethau a gweithio’n effeithiol mewn tîm i sicrhau safonau o ofal i gwsmeriaid o safon a boddhad cwsmeriaid ar bob adeg. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn sicrhau y caiff unrhyw dasgau gweinyddol neu weithredol eu cwblhau’n gywir ac ar amser.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Cyfeirnod swydd: DP48

Prentis Cynorthwydd Meithrin

Glais
Cyflog Prentis £3.70 yr awr
30 awr yr wythnos (amseroedd shifftiau i’w trefnu rhwng 7.30am a 6pm)
22/06/2018

Rydym yn recriwtio Cynorthwy-ydd Meithrinfa (Prentis) i ymuno â meithrinfa ddydd deuluol ym mhentref tawel Glais, Abertawe. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr â thîm profiadol a chymwys, bydd hyfforddiant llawn a bydd y cyfle i ddysgu a datblygu ym maes gofal plant a chael Diploma QCF, sef Dysgu a Datblygu Gofal Plant. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu dangos dyhead i weithio gyda phlant a bod yn rhan o dîm cydgefnogol.

Cyswllt: Julie Bowen

Cyfeirnod swydd: JB31

Syrfëwr Meintiau dan Hyfforddiant

Treboeth
£18,000 cyflog
Amser llawn
21/06/2018

Rydym ni’n recriwtio Syrfëwr Meintiau dan Hyfforddiant i ymuno â chontractwr adeiladu a chynhyrchwr gwaith saer yn ne Cymru. Fel Syrfëwr Meintiau dan Hyfforddiant, bydd eich dyletswyddau a’ch cyfrifoldebau’n cynnwys: anfon ymholiadau is-gontractio a chostau deunydd, ymweld â safleoedd pan fo’n briodol a choladu gwybodaeth i baratoi am gyflwyniadau tendro. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus baratoi prisiadau misol a chynorthwyo wrth baratoi cyfrifon terfynol lle bo’n briodol.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP45

Melinydd CNC

Port Talbot
£25,000 y flwyddyn
38 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Melinydd CNC sy’n brofiadol o ran rhaglennu a gosod peiriannau CNC. Bydd y Melinydd CNC yn rhan o bob cam cynhyrchu rhannau wedi’u teilwra i beirianneg canolog i drwm. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus nifer o ddyletswyddau a chyfrifoldebau, gan gynnwys: creu, llwytho, archwilio ac addasu rhaglennu CNC, dehongli lluniau darlunwyr a chyfarwyddiadau ar lafar/yn ysgrifenedig, cynnal safonau uchel sy’n cydymffurfio ag ISO9001:2015 a cydymffurfio â holl safonau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a nodwyd mewn asesiadau risg. Dyma rôl sy’n feichus yn gorfforol lle bydd gofyn i ddeiliad y swydd sefyll am gyfnodau estynedig o amser a chodi eitemau trymion yn rheolaidd.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni ar 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin

Cyfeirnod swydd: DP44

Cynghorydd Gwerthu (Prentis)

Abertawe
Isafswm Cyflog Prentis (£3.70 yr awr am y flwyddyn gyntaf)
40 awr yr wythnos
21/06/2018

Rydym yn recriwtio Cynghorydd Gwerthu (Prentis) i ymuno â chwmni teithio arweiniol yn Abertawe. Dyma’r cyfle perffaith am unigolyn sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau a chael profiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Prif swyddogaeth y rôl hon yw gwerthu criwsiau’n uniongyrchol i gwsmeriaid dros y ffôn a thrwy ymholiadau drwy e-bost. Disgwylir i chi gynnig gwasanaeth rhagorol ynghyd â chyngor arbenigol a sicrhau y bodlonir pob DPA.

Am ragor o wybodaeth neu i gyflwyno cais am y rôl hon, cysylltwch â ni drwy ffonio 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Cyfeirnod: JB29