Person Warws Cydrannau

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
8.30am – 5.00pm Dydd Llun I Ddydd Gwener
17/10/2018

Rydym yn recriwtio am berson Warws Cydrannau profiadol i ymuno ag un o’r cwmnïau gwerthu ceir mwyaf ar draws De Cymru. Prif ddyletswyddau’r rôl fydd archebu cydrannau, storio cydrannau yn briodol, a newid lleoliad cydrannau wedi eu storio i ateb y galw a chyfansymiau stoc, gan sicrhau bod yr ardal waith yn cael ei chadw i safon uchel a bod yr offer a ddefnyddir yn gweithio’n iawn. Wedi ei leoli yn y ganolfan drwsio bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio o fewn amgylchedd storfa prysur, o ddewis o fewn y diwydiant ceir.

Am ragor o wybodaeth neu i geisio am y rôl hon cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID Swydd: DP85

Labrwyr Cyffredinol

Abertawe ac ardaloedd cyfagos
£8-9.00 yr awr
4 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn recriwtio am Labrwyr Cyffredinol i weithio ar draws prosiectau datblygu eiddo rhanbarthau Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot. Mae ein cleient yn gwmni amlwg gyda’r profiad, gwybodaeth ac arbenigedd i gymryd prosiectau o bob maint. Fel labrwr cyffredinol bydd gofyn i chi ymgymryd â dyletswyddau fel glanhau a pharatoi safleoedd, llwytho ac anfon deunyddiau, defnyddio amrywiaeth o declynnau ac ymgymryd â thasgau adeiladu cyffredinol. Dylai’r ymgeisydd delfrydol fod yn yrrwr, yn gallu gweithio gyda’r isafswm o oruchwyliaeth a bod yn gyfarwydd â safonau diogelwch diwydiant.

Am ragor o wybodaeth neu i geisio am y rôl hon cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID Swydd: DP84

Labrwr Cyffredinol

Abertawe
£8-10 yr awr
7.30am – 4.30pm Dydd Llun I Ddydd Gwener gyda rhai Sadyrnau
31/10/2018

Rydym yn recriwtio am Labrwr Cyffredinol i ymuno â chwmni datblygu eiddo uchelgeisiol wedi ei leoli yn Abertawe. Mae ein cleient yn gwneud gwaith adnewyddu yn bennaf yn ardal Abertawe ar eiddo preswyl. Bydd dyletswyddau yn amrywio o, ond heb fod yn gyfyngedig i baentio ac addurno, llenwi sgipiau, mesur a thorri pren, dadlwytho deunyddiau cyflenwad a thasgau eraill. Dylai’r ymgeisydd delfrydol ddangos parodrwydd i ddysgu, bod yn frwdfrydig, bod yn berchen ar eu cludiant eu hun a bod yn hyderus i weithio’n annibynnol yn ogystal â fel rhan o dîm. Mae bod â phrofiad o fod yn ‘Dasgmon’ cyffredinol gyda rhywfaint o brofiad o fewn adeiladu yn fanteisiol ond nid yn hanfodol gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi.

Am ragor o wybodaeth neu i geisio am y rôl hon cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID Swydd: DP83

Crefftwr ag Aml Sgiliau

Abertawe
I’w drafod yn dibynnu ar brofiad
7.30am – 4.30pm Dydd Llun i Ddydd Gwener gyda rhai Sadyrnau
31/10/2018

Rydym yn recriwtio am Grefftwr Aml Sgiliau i ymuno a chwmni datblygu eiddo uchelgeisiol wedi ei leoli yn Abertawe. Mae ein cleient yn gwneud gwaith adnewyddu yn bennaf yn ardal Abertawe ar eiddo preswyl. Mae hwn yn gyfle ardderchog i rywun sy’n dymuno datblygu o fewn y cwmni a rheoli tim bach. Bydd dyletswyddau yn amrywio o, ond heb fod yn gyfyngedig i baentio ac addurno, gosod lloriau, diweddaru gwaith papur yn gywir, teilsio a thasgau eraill. Dylai’r ymgeisydd delfryfol fod â phrofiad o fewn y sector adeiladu, yn berchen ar ei gludiant ei hun, bod yn hyblyg ac yn brofiadol mewn defnyddio teclynnau pŵer.

Am ragor o wybodaeth neu i geisio am y rôl hon cysylltwch â ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
ID Swydd: DP82

Amrywiol Swyddi Tymhorol y Nadolig x 10

Y Crwys, Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Swyddi amser llawn a rhan-amser ar gael. Shifftiau amrywiol rhwng 9:00am – 7:00pm
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer nifer o swyddi tymhorol amrywiol i weithio ar fferm coed Nadolig deuluol. Mae’r rolau’n amrywio o staff adwerthu, Ellyllon a Siôn Corn. Bydd y dyletswyddau’n amrywio yn dibynnu ar y rôl: bydd dyletswyddau ar gyfer Siôn Corn a’r ellyllon yn cynnwys cyfarch cwsmeriaid, chwarae’r cymeriad, siarad â phlant, a dangos agwedd afieithus a chyfeillgar. Bydd rolau a chyfrifoldebau’r staff adwerthu’n cynnwys gwerthu stoc a sicrhau bod y siop yn daclus, cynorthwyo staff gydag ymholiadau, prosesu archebion a chymryd taliadau. Bydd yr ymgeisydd delfrydol ar gyfer pob swydd yn dda gyda chwsmeriaid, hyblyg a hawddgar ac yn dangos sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid ardderchog.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP81

Swyddog Cymorth i Deuluoedd x3

Port Talbot
£19,621 (pro rata)
Contractau 16, 21 a 37.5 awr ar gael
22/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Swyddogion Cymorth i Deuluoedd i ymuno â chwmni sefydledig a pharchus sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn, gan ddarparu cymorth a gwasanaethau i deuluoedd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol o leiaf 2 flynedd o brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc neu oedolion agored i niwed, gan gynnwys asesu risg a rheoli risg, cynllunio a chynnal sesiynau un i un, a dangos gwybodaeth o gam-drin domestig a rheolaeth drwy orfodaeth a’u heffeithiau ar ddioddefwyr. Mae trwydded gyrru a defnydd o’ch car eich hun yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y swydd hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Julie Bowen
Rhif Adnabod y Swydd: JB55

Prentis Plymwr

Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol (Prentis)
8:30am – 4:30pm dydd Llun i ddydd Gwener
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer Prentis Plymwr i ymuno â chwmni gosodiadau a chynnal a chadw gwres canolog. Bydd rôl y prentis yn rhoi cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â phob agwedd ar y grefft a bod yn blymwr cymwysedig gyda gyrfa hirdymor. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl bydd gennych o leiaf 1 flwyddyn o brofiad plymwaith, dal cerdyn CSCS a bod yn barod i ddysgu.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP79

Prentis Teilsiwr

Glandŵr, Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
40 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn recriwtio ar gyfer prentis teilsiwr i weithio i gwmni sy’n tyfu’n gyflym yn Abertawe. Gyda thros 25 mlynedd o brofiad mae’r cwmni yn arbenigo mewn cynnig amrywiaeth bwrpasol o atebion teilsio, gan gyflenwi a ffitio pob math o deils. Byddwch yn ymgymryd â phob agwedd ar waith teilsio ar gyfer cwsmeriaid masnachol a phreswyl. Fel prentis bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei hyfforddi i osod teils, trefnu teils yn ôl cynlluniau dylunio, growtio â thrywel rwber, mesur a thorri, ochr yn ochr ag amrywiaeth o ddyletswyddau eraill. I gael eich ystyried ar gyfer y rôl bydd yr ymgeisydd delfrydol yn barod i ddysgu, yn ddibynadwy, yn hyblyg ac yn brydlon.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP80

Prentis Dylunydd Gwe

Abertawe
£3.70 yr awr
40 awr yr wythnos
17/10/2018

Rydym yn chwilio am Brentis Dylunydd Gwe i ymuno â chwmni teithio blaenllaw yn Abertawe. Dyma gyfle perffaith i rywun sy’n awyddus i ddysgu amrywiaeth eang o sgiliau digidol a marchnata. Nid oes angen profiad blaenorol ond rydym yn mynnu bod gennych ddiddordeb brwd mewn gwefannau a’r Rhyngrwyd. Byddwn yn cynnig amgylchedd cefnogol iawn a byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau digidol a marchnata. Byddai unrhyw brofiad o’r canlynol yn fanteisiol: Adobe Suite (yn benodol Photoshop, Illustrator ac InDesign), HTML, CSS, Javascript, marchnata drwy e-byst, ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO). Fel y Dylunydd Gwe Iau byddwch yn gyfrifol am amrywiaeth eang o ddyletswyddau sy’n gysylltiedig â phresenoldeb ar-lein y cwmni.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP41

 

Staff Gweini

Gorseinon, Abertawe
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Amser llawn
Parhaol

Rydym yn recriwtio ar gyfer Staff Gweini i ymuno â thîm lansio ein cleient mewn bwyty newydd yn ardal Gorseinon, Abertawe. Bydd prif ddyletswyddau’r rôl yn cynnwys cwrdd â chwsmeriaid a’u cyfarch, cymryd archebion, dosbarthu bwyd a diod, trin arian, a thasgau cysylltiedig eraill yn ôl yr angen. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn weithgar, dibynadwy ac yn dda wrth amldasgio. Mae’r swydd yn amser llawn a bydd yn cynnwys cymysgedd o ddiwrnodau, nosweithiau, penwythnosau a gwyliau banc ar sail pro-rata. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol i wneud cais ond mae rhywfaint o brofiad mewn rôl debyg yn fanteisiol.

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am y rôl hon ffoniwch ni ar 01792 284450.

Cyswllt: Daniel Parvin
Rhif Adnabod y Swydd: DP78