Gwella cydraddoldeb rhywedd yn y gweithle: 6 awgrym cyflym

Ydy’ch gweithlu chi mor gyfartal o ran rhywedd a allai fod? Os na, gallech fod yn colli allan ar lawer o’r manteision sy’n gysylltiedig â gwella cydraddoldeb rhywedd yn y gweithle, a bydd rhai o’r rhain yn llai amlwg nag eraill. Yn ogystal â manteisio ar y ddawn fenywaidd bosib sydd efallai’n ddigyffwrdd yn eich busnes, gall cwmnïau sy’n dangos arferion cyfartal a theg ar draws eu sefydliad wella ysbryd ac ymrwymiad gweithwyr yn sylweddol, ac nid yn unig mae hyn yn cael effaith gadarnhaol ar ddiwylliant y sefydliad ac ymagweddau ymhlith y gweithlu, ond gall hefyd fod yn atyniad mawr i gwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill. Gallai mwy o hyblygrwydd i ddynion a menywod yn y gweithle hefyd ddod â buddion o ran gwella ansawdd a chynhyrchiant. Read more

CYNLLUNIO AR GYFER OLYNIAETH: 4 rheswm pam mae’n rhaid i’ch cwmni ei fabwysiadu.

Mae cynllunio ar gyfer olyniaeth yn hanfodol i sicrhau bod eich busnes yn gallu rhedeg yn effeithiol pan gaiff aelodau allweddol o staff eu dyrchafu, yn ymddeol neu’n symud ymlaen am resymau eraill.

Mae adnabod pa rai o’ch cyflogeion allweddol fydd yn camu i rolau arweinyddiaeth, uwch-reoli a/neu rolau sy’n bwysig i fusnes felly yn hanfodol i gynnal parhad busnes. Ond mae manteision eraill hefyd. Darllenwch ymlaen i gael gwybod beth ydyn nhw. Read more