• BJBF Team

Cath Jenkins

Rheolwr Partneriaethau a Rhaglenni Cyflogadwyedd

Mae gan Cath brofiad helaeth mewn strategaeth cyflogaeth, polisi a datblygu rhaglenni. Ar ôl gweithio ym maes cyflogadwyedd a sgiliau ers dros 20 mlynedd, mae ganddi angerdd dros wella bywydau pobl trwy waith ystyrlon, datblygu sgiliau a hyrwyddo gyrfa.

Fel arweinydd tîm Gwell Swyddi, Gwell Dyfodol, mae Cath yn gosod cyfeiriad strategol y rhaglen ac mae bob amser yn meddwl am ffyrdd newydd o wella, ehangu ac arloesi wrth ddarparu cymorth cyflogaeth.

Y tu allan i’r gwaith, fel arfer bydwch yn gweld Cath yn gwylio chwaraeon o ryw fath gyda rygbi, pêl-droed, athletau, beicio, Fformiwla 1, paffio, criced a golff ymysg ei hoff gampau!

Cath Jenkins
James Bevan

James Bevan

Cydlynydd Prosiect

Mae James wedi treulio ei yrfa gyfan yn gweithio ym maes cyflogadwyedd a hyfforddiant, ac mae hyn wedi rhoi gwybodaeth helaeth iddo am dueddiadau cyflogaeth a’r farchnad lafur leol sy’n datblygu. Fel un o’n cydlynwyr prosiect, mae profiad James yn ei alluogi i sicrhau bod ein rhaglen yn greadigol, yn rhyngweithiol ac ar flaen y gad o ran cymorth cyflogadwyedd arloesol.

Mae ymagwedd James tuag at reolaeth yn ddeinamig ac yn ymarferol, ac mae’n gweithio’n agos gyda’r tîm i sicrhau eu bod yn darparu cymorth o’r radd flaenaf sydd yn gyfredol ac, yn bwysicaf oll, yn sicrhau bod cleientiaid yn cael gwaith neu’n symud ymlaen i swyddi sy’n fwy addas i’w sgiliau a’u priodoleddau.

Y tu allan i’r gwaith, mae James yn hoffi meddwl ei fod yn unigolyn sy’n ymwybodol o iechyd, ond mae’n mwynhau ei fwyd ychydig yn ormodol ac mae’n llawn hwyl wrth drafod y pwnc hwn!

Sian James

Cydlynydd Prosiect

Mae Sian wedi gweithio gyda Choleg Gŵyr Abertawe er 2010 ac mae ganddi gyfoeth o wybodaeth am gydymffurfiaeth, yn benodol cydymffurfiaeth gysylltiedig â phrosiectau a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop lle mae wedi goruchwylio prosiectau gwerth mwy na £31M.

Gan weithio ochr yn ochr â James fel cydlynydd prosiect, mae Sian yn gyfrifol am greu cysylltiadau cryf â phartneriaid, cyflogwyr a chleientiaid. Bydd hefyd yn gweithredu prosesau, systemau ac adnoddau rhaglenni i sicrhau darpariaeth effeithiol, hir oes a chynaliadwyedd gwasanaeth deinamig a rhyngweithiol ar gyfer y di-waith a phobl a dangyflogir.

Y tu hwnt i’r gwaith, Sian yw ein seren y llwyfan a’r sgrin, ac mae hi’n hoffi troedio’r llwyfan gyda grwpiau dramatig amatur lleol. Gyda’i hymagwedd unigryw, mae hi eisoes yn llysgenhades lafar wych ar gyfer llwyddiant y prosiect.

Sian James
Louise Dempster

Louise Dempster

Ymgynghorydd Gweithlu

Mae gan Louise dros 15 mlynedd o brofiad yn y sector cyflogadwyedd gan weithio gyda chyflogwyr a cheiswyr gwaith fel ei gilydd. Mae Louise wedi helpu cyflogwyr ar eu taith i fod yn hyderus wrth roi sylw i anabledd ac mae wedi sefydlu nifer o bolisïau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.

A hithau’n gynghorydd gweithlu, mae gan Louise brofiad helaeth o helpu amrywiaeth o gyflogwyr. Mae hi’n ymroddedig i feithrin cysylltiadau gwaith cynhyrchiol â chyflogwyr a phartneriaid lleol, ac mae wrth ei bodd yn cael coffi a chlonc, gan weithio trwy faterion busnes hanfodol megis recriwtio a chadw staff.

Pan nad yw yn y swyddfa, mae Louise wrth ei bodd yn treulio amser gyda’i theulu a’i dau blentyn egnïol iawn. Ar benwythnosau, mae Louise yn mwynhau gwersylla (i fod yn fwy penodol, glampio!), ac mae ganddi bleserau euog iawn gan gynnwys TOWIE a Love Island.

Mark James

Ymgynghorydd Gweithlu

Mae gan Mark dros ddegawd o brofiad fel ymgynghorydd hyfforddiant corfforaethol, gan weithio gyda’r gymuned fusnes ar bob lefel i ddarparu atebion recriwtio a hyfforddiant. Mae ganddo brofiad o ddatrys anghenion recriwtio busnesau, gan gynnwys dylunio rhaglenni hyfforddiant addysgol sy’n cynyddu cynhyrchedd. Mae ganddo gysylltiadau da â byd busnes, a dealltwriaeth gadarn o’r economi leol ar ôl gweithio trwy gylchoedd busnes amrywiol.

Ac yntau’n gynghorydd gweithlu, mae Mark wrth law i gynnig amrywiaeth o gymorth i fusnesau, gan gynnwys recriwtio a chynllunio ar gyfer olyniaeth a mapio a datblygu llwybrau dilyniant staff.

Y tu allan i’r swyddfa, mae Mark yn athletwr brwd ac yn ystod y blynyddoedd mae wedi cwblhau marathonau Berlin a Llundain.

Mark James
Beth Fisher

Beth Fisher

Ymgynghorydd Gweithlu

Mae gan Beth brofiad helaeth ym maes cyflogadwyedd ac mae wedi bod yn hynod o lwyddiannus mewn amrywiaeth o swyddi sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn amrywio o gwmnïau o’r radd flaenaf i gwmnïau annibynnol llai. Mae Beth yn llawn gwybodaeth o ran darparu strategaethau cyflogaeth i weddu i gyflogwyr a’u hanghenion busnes ac mae hi bob amser yn cymryd yr amser i ddarparu’r atebion gorau posibl i unrhyw broblemau.

Fel ymgynghorydd gweithlu, mae Beth yn edrych ymlaen yn fawr at ddod â’i holl sgiliau a’i phrofiad ynghyd yn ogystal â gwella ei harbenigedd ymhellach. Cryfder Beth yw meithrin perthnasau proffesiynol ystyrlon ac mae hi’n angerddol dros weithio’n agos gyda busnesau i ddarparu gwasanaeth eithriadol.

Yn ei hamser hamdden, mae Beth wrth ei bodd yn cerdded ar hyd llwybrau arfordirol Bro Gŵyr gyda’i theulu, ac mae’n gwneud gwaith gwirfoddol yn cynnal archwiliadau cartref i elusen achub cŵn bocser, a dyna ble wnaeth hi fabwysiadu ei bocser teircoes, Roxy.

Zoe Williams

Ymgynghorydd Gweithlu

Mae Zoe wedi gweithio ym maes recriwtio a chyflogadwyedd am dros 17 mlynedd, gan ddod â chyfoeth o wybodaeth i’r tîm. Arweiniodd ei diddordeb mewn cyflogadwyedd at newid gyrfa i’r sector lles-i-waith yn Abertawe, gan weithio gyda phobl ddi-waith tymor byr a hirdymor i’w helpu i gael gwaith cynaliadwy. Ar ôl pedair blynedd yn y sector hwn, symudodd Zoe i elusen cydraddoldeb rhywiol a oedd wedi gwella ei hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Bellach mae pennod newydd yn dechrau, ac wrth ddefnyddio ei phrofiad o sectorau cyflogadwyedd lluosog, bydd Zoe yn gweithio gyda chyflogwyr i roi cyngor manwl i fusnesau ar faterion cynllunio a datblygu’r gweithlu.

Pan nad yw’n gweithio, mae Zoe wrth ei bodd yn cefnogi’r Gweilch a Chlwb Pêl-droed Portsmouth neu mae hi i’w gweld yn cerdded yn y mynyddoedd ac ar hyd llwybrau arfordirol yn Abertawe. Mae Zoe yn aelod bywiog o’r tîm, yn aml byddwch yn ei chlywed cyn ei gweld diolch i’w chwerthiniad enwog ac anhygoel!

Zoe Williams
Matthew Richards

Matthew Richards

Hyfforddwr Gyrfa

Mae gan Matt brofiad sylweddol o gontractau lles-i-waith ac mae wedi ennill ystod o sgiliau a gwybodaeth drosglwyddadwy ym maes recriwtio. Mewn rolau blaenorol, mae Matt wedi datblygu amrywiaeth o systemau a phrosesau i sicrhau ei fod yn cynorthwyo ei gleientiaid yn y ffordd fwyaf effeithiol a llwyddiannus bosibl. Mae Matt bellach yn gallu defnyddio ei ymwybyddiaeth a’i ddealltwriaeth i ddarparu strwythur cymorth newydd ac arloesol ar gyfer cleientiaid a busnesau fel ei gilydd.

Fel hyfforddwr gyrfa, bydd Matt yn darparu gwasanaeth pwrpasol sydd wedi’i deilwra i bob unigolyn sy’n cerdded drwy’r drws. Mae’n frwd dros gynnydd cadarnhaol ac yn ymroddedig i ddarparu dull unigryw o gynnig cyngor ar gyflogadwyedd ac mae’n wirioneddol ymrwymedig i helpu pobl i dyfu, datblygu a chyflawni eu nodau, beth bynnag fo’r nodau hynny.

Mae Matt yn gefnogwr mawr o Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac yn fwy aml na pheidio ar y penwythnosau gallwch ei weld i lawr yn Stadiwm Liberty neu i ffwrdd ar gyfer gemau oddi cartref yn cymeradwyo’r tîm.

Bev Haigh

Hyfforddwr Gyrfa

Gwylwyr y Glannau EM yw prif gefndir Bev, lle bu’n cydlynu gweithgareddau chwilio ac achub am bron i 20 mlynedd. Pan glywodd y byddai’n cael ei diswyddo, penderfynodd Bev ail-hyfforddi fel athrawes mewn addysg a hyfforddiant i oedolion, a chwblhaodd ei Thystysgrif Broffesiynol mewn Addysg yn 2016.

Ers cwblhau ei hyfforddiant, mae Bev wedi gweithio yn y sector cyflogadwyedd lle mae wedi cefnogi pobl i weithio yn ardaloedd Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe. Ers cael ei diswyddo, mae Bev yn angerddol dros gefnogi’r rheiny mewn sefyllfaoedd tebyg i wneud y newidiadau cadarnhaol sydd eu hangen i gael gwaith eto neu ail-hyfforddi a dysgu sgiliau newydd.

Pan nad yw hi’n helpu ei chleientiaid, mae Bev yn mwynhau rhedeg a chadw’n heini ac mae wrth ei bodd yn treulio amser gyda’i theulu a’i chŵn.

Bev Haigh
David Edwards

David Edwards

Hyfforddwr Gyrfa

Mae gan David brofiad gyrfa helaeth yn y sector cyflogadwyedd ac mae ganddo hanes trawiadol o gael gwaith i bobl. Mae David yn frwd dros roi cymorth diffuant a gonest i bobl ac mae’n ymfalchïo yn ei ymagwedd anfarnol o helpu pawb, ni waeth beth fo’u hamgylchiadau neu eu sefyllfa.

Yn ei rôl fel hyfforddwr gyrfa, mae David wrth ei fodd yn mynd ati i drefnu, cynllunio a helpu ei gleientiaid trwy wneud yn siŵr eu bod wrth wraidd popeth y mae’n ei wneud. Mae David bob amser yn hapus ac yn gwenu ac yn naturiol mae’n gwneud i bobl deimlo’n gysurus wrth weithio gyda nhw.

Mae David wir yn hoffi ei fwyd, mae wrth ei fodd yn teithio ac roedd wedi byw yn Awstralia am dros ddwy flynedd. Ar un adeg, aeth bach pysgota yn sownd yn ei ben – gofynnwch iddo amdano os na fydd yn gwneud i chi deimlo’n sâl!

Ade Howell

Hyfforddwr Gyrfa

Mae gan Ade wyth mlynedd o brofiad mewn rhaglenni lles-i-waith sy’n helpu’r di-waith hirdymor, yn benodol cyn-droseddwyr, cyn-filwyr a hawlwyr budd-daliadau salwch. Mae Ade ar flaen y gad o ran cyflogadwyedd ac mae’n angerddol dros gefnogi cleientiaid mewn ffordd arloesol a phersonol.

Yn ei rôl fel hyfforddwr gyrfa, mae Ade yn hynod optimistaidd o ran helpu pobl i gael gwaith ac mae bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd a hwyliog o gynorthwyo pobl. Ade yw’r dyn i gysylltu ag ef os ydych yn gobeithio gwneud rhywfaint o gynnydd cadarnhaol, mewn unrhyw agwedd ar eich bywyd – gall gynnig llawer o gyngor defnyddiol a chanllawiau ymarferol.

Y tu allan i’r swyddfa, mae Ade yn ymddiddori mewn rygbi – mae’n gweithio fel Cyfarwyddwr  Rygbi Menywod ar gyfer y Gweilch ac fel Cydlynydd Cystadlaethau Undeb Rygbi Cymru. Mae Ade yn mwynhau cerdded o gwmpas y cae yn hel atgofion ac yn esgus bod yn chwaraewr!

Ade-Howell
Emma Wood

Emma Wood

Hyfforddwr Gyrfa

Mae Emma wedi gweithio ym myd cyflogaeth ac anabledd dros yr 16 mlynedd diwethaf ochr yn ochr â chefnogi ei gŵr i redeg ei fusnes adeiladu. Mae gan Emma brofiad helaeth o weithio yn y sector lles-i-waith, gan arbenigo mewn cefnogi cwsmeriaid anabl.

Yn gyfeillgar, yn optimistaidd ac yn agos-atoch, mae cryfderau Emma yn cynnwys cyflogadwyedd, arweiniad gyrfaoedd a hygyrchedd digidol. Mae gan Emma wybodaeth anhygoel o werthfawr o ran ei hymwybyddiaeth o’r anghenion ychwanegol sydd ar bobl anabl a hefyd y cymorth sydd ei angen ar gyflogwyr i sicrhau bod yr aelodau staff hyn yn cael eu gwerthfawrogi a’u cefnogi yn y ffordd orau bosibl.

Mae Emma yn dwlu ar weithgareddau awyr agored ac yn mwynhau rhedeg ar hyd llwybrau a ffyrdd, gwylio’r Elyrch a threulio amser yn cymdeithasu gyda ffrindiau.

Samantha Crowley

Swyddog Gwybodaeth Recriwtio

Mae gan Sam radd mewn Llenyddiaeth Saesneg, ac angerdd dros ysgrifennu. Hi yw ein harbenigwraig y cyfryngau cymdeithasol sydd wrth ei bodd yn creu a chyflwyno cynnwys i gysylltu â phobl o gwmpas y byd. Mae hi bob amser yn cynnig ymagwedd bersonol ac mae ei chryfderau’n cynnwys moeseg gwaith penderfynol a phendant ac agwedd gyfeillgar a chadarnhaol.

Mae Sam yn mwynhau mynd i galon busnes a’r bobl a’r syniadau y tu ôl iddo, a hi yw’r ferch i gysylltu â hi os oes angen cynllunio neu drefnu rhywbeth. Mae hi’n cyfaddef bod ganddi obsesiwn â rhestrau, nodiadau ‘post-it’ ac amserlenni, Sam yw’r fenyw sy’n gwybod sut i wneud i bethau ddigwydd.

Y tu allan i’r swyddfa, mae Sam yn hoffi coginio (a bwyta!) a threulio amser gwerthfawr gyda’i theulu a’i ffrindiau. Mae hefyd yn gefnogwraig chwaraeon frwd, yn chwarae pêl-rwyd yn rheolaidd ac yn mwynhau mynd i weld gemau rygbi neu bêl-droed.

Samantha Crowley
Cerys Howells

Cerys Howells

Derbynnydd a Swyddog Cymorth Gweinyddol

Cerys yw brenhines ein gwasanaethau cwsmeriaid. Yn ei gyrfa, mae wedi darparu gwasanaeth eithriadol i gleientiaid mewn rolau megis cynllunio digwyddiadau, rheoli a gweinyddu. Yn ei rôl flaenorol yn gweithio mewn sba, enillodd Cerys sgiliau a phrofiad amhrisiadwy sydd wedi ei gwneud hi’n hynod hyfedr wrth weithio mewn amgylchedd cyflym sy’n canolbwyntio ar y cwsmer.

A hithau’n dderbynydd ac yn swyddog cymorth gweinyddol i ni, mae Cerys yn sicrhau bod gweithrediadau bob dydd yn rhedeg mor esmwyth ac effeithlon ag sy’n bosibl. Mae Cerys yn agos-atoch, yn gyfeillgar ac yn garedig ac mae ei gallu a’i hawydd i helpu pobl yn ei gwneud hi’n llysgenhades wych ar gyfer y rhaglen.

Mae Cerys yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn mwynhau cwrdd â phobl newydd a sgwrsio yn Gymraeg a Saesneg. Pan nad yw hi’n gweithio, mae Cerys yn mwynhau dal i fyny gyda ffrindiau a theulu a cherdded ei chi, Polly, gyda’i phartner Richard.

Francesco Pomposo

Swyddog Diogelwch a Chyswllt

Mae Francesco yn gyn-aelod o Luoedd Arbennig yr Eidal gyda 15 mlynedd o brofiad o amddiffyn a gwrthderfysgaeth. Wedi cyfnod o amddiffyn cadfridogion NATO a llysgenhadon tramor, Francesco yw ein harbenigwr diogelwch gyda gwybodaeth a dealltwriaeth helaeth iawn o’r maes.

Ers symud i’r DU gyda’i deulu, mae Francesco wedi cael y cymwysterau angenrheidiol i barhau â’i yrfa yn y diwydiant diogelwch preifat. Ac yntau’n Swyddog Diogelwch a Chyswllt i ni, mae Francesco yn gyfrifol am les a diogelwch yr holl staff a chleientiaid. Mae’n swyddog cymorth cyntaf cymwysedig, mae’n aelod gweithredol o Ambiwlans Sant Ioan Cymru, ac ar hyn o bryd mae’n dilyn nifer o gyrsiau cymorth cyntaf ychwanegol i fod yn hyfforddwr cymwysedig yn y maes hwn.

Pan nad yw e ‘ar ddyletswydd’ yn swyddogol, mae Francesco yn mwynhau gwneud gwaith gwirfoddol, teithio a gwersylla ond, yn anad dim, mae’n hoff o dreulio amser gyda’i deulu ifanc.

Francesco Pomposo